HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 20

JPEG (Deze pagina), 795.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

18
si
­ schappij van Nijverheid en Handel in het leven is geroepen
en door hare sub~commissies tegen het overheidsbestuur
wordt opgetreden verraadt nu niet in haar het bezit van
ernst en. tact. Slaat men haar streven gade dan valt niet te
ontkennen, dat zij den wil der overheid aan hare gedachte
ondergeschikt wil maken, wat haar als een groote fout moet
worden aangerekend. Overal dringt zij aan op verlaging
van het budget, zonder echter doeltreffende aanwijzingen
aan de hand te doen, die de zaak in de goede richting
verder kunnen brengen. ,,De beste stuurlui staan aan wal"
zegt het spreekwoord en het is ook hier inderdaad zoo.
‘ Het zich in een verloren oogenblikje de kennis van zoo'n
ingewikkeld en moeilijk probleem als de gemeente~financiën
meester te maken is niet alleen ondenkbaarj doch zelfs
onmogelijk. ‘
Heel goed weten de gemeentebesturen. dat er voor hen
een reeks van moeilijke jaren is aangebroken en ook hun
ambtenaren zijn zich dit zeer wel bewust. Zoo werd in een
d.d. 7 October 1922 door de vertegenwoordigers van 16
. gemeenten in Noord~Brabant gehouden vergadering o.a. de gil
vraag behandeld, in welk opzicht op de personeelsuitgaven
kan worden bezuinigd. Het resultaat dezer besprekingen
was een circulaire aan de verschillende gemeenten, waar~
. aan wij het volgende ontleenen :
,,De vergadering achtte het vooral in dezen tijd dringend
,,noodzakelijkheid dat het aantal ambtenaren en werk~
,,lieden zooveel mogelijk wordt beperkt en teruggebracht tot
,.een getal als voor de goede behartiging van den gemeente~
,,dienst strikt noodzakelijk is.
,,Rekening houdend met de jaarwedden en loonen, welke
,,worden uitgekeerd, wenschte de vergadering den ge~
Hmeenteraden te adviseeren thans niet tot eenigerlei ver~
..laging dier wedden en loonen over te gaan. Zij was van "
,,oordeel dat de gemeentebesturen zich op dit oogenblik `
,,niet moeten spiegelen aan hetgeen tengevolge van abnor~

i