HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 19

JPEG (Deze pagina), 865.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

ä 1 « . ‘­
billijken, evenmin is het afgeven van een chèque te zijnen 9 ~
~ gunste te rechtvaardigen.
. j Zooals gezegd, de financieele toestand van schier elke ge~
meente is verre van rooskleurig, zoodat de vraag, welke
politiek ten aanzien der gemeentemomptabiliteit dient ge-·
volgd te worden, ernstig onder oogen zal zijn te zien. Een
` onbedacht ter zake te werk gaan is heel gevaarlijk en onge~
lukken zullen niet kunnen uitblijven: ,,Bezint, eer gij begint"
dient den gemeentebesturen in deze luide te worden toe~
geroepen. '
Op blz. *19 van mijn werkje: ,,De Geldmiddelen der
Gemeente" wordt ook een en ander over het bezuinigings~
vraagstuk gezegd en ik merk daar omtrent het werk van
particuliere bezuinigings­commissies het volgende op:
,,Wat verder de bezuinigingscommissies uit de burgerij
. Nbetreft, - waar van soortgelijke commissies uit raadsleden C
,,gevormd, al weinig heil zal zijn te verwachten -­ is het
,,niet, althans moeilijk denkbaar dat zijdelingsche, buiten den
,.raad staande invloeden weinig goeds kunnen stichten. Hoe
,,willen deze commissies, wier arbeid buiten hare compe~ i
,,tentie ligt, over de nuttigheid, juistheid en doelmatigheid
,,der gemeentelijke uitgaven kunnen oordeelen; want eerst
,,dan bezit men hiertoe de bevoegdheid, indien men niet »
,.alleen met de bizondere eischen, welke elke diensttak stelt,
,,cloch ook met het financie~wezen der gemeente grondig
,,bekend is. Aan haar arbeid kan dus weinig waarde worden
.,toegekend; hij zal oppervlakkig, onvolledig en weinig
Nbetrouwbaar zijn. Want naast de onbekendheid met de
Hfinanciën en economie der gemeente zullen de leden over
1 ,,weinig of geen tijd voor een grondig onderzoek kunnen
.,beschikl<en, terwijl de vrees niet ongegrond zal blijken,
« ..dat niet zelden aan partijpolitiek euvel zal worden gegaan."
· De wijze waarop, met name door de Centrale Commissie "
’ i voor Bezuiniging, welke in 1921 door de Nederl. Maat~
2 '