HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 18

JPEG (Deze pagina), 828.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

e 16
; a. direct of positief,
T en . ;
T; 1 b. indirect of negatief. _
L Terwijl de directe wijze terugbetaling der te veel betaalde
1 belastingpenningen in eens beoogt, wil de indirecte geleide~
läke teruggave door middel van belasting~compensatie over `
vl á eenige jaren.
‘ Ofschoon het als van zelf spreekt, dat de belasting~
contribuant aan de eerste methode de voorkeur geeft, ­-
A want geld is den mensch immer welkom ­­- toch is zij uit
T ( economisch oogpunt te ontraden. De belastingplichtige heeft
* eenmaal het offer gebracht en het surplus kan beter dienen
tot vermindering van den belastingdruk der eerstkomende
jaren, dan dat het te veel betaalde weer wordt teruggegeven,
` om straks, onder verlaging van het inkomen, den druk nog
g 1 zwaarder te voelen. Toepassing van de eerste manier zou _
. neerkomen op een ,,ontvang en geef”~theorie, waarvan de
gemeente door onnoodige administratieve rompslomp
slechts nadeel kan hebben.
Het is slechts een hoogst zeldzaam verschijnsel, dat zich
_* zoo'n groot overschot openbaart als de dienst 1921 heeft
tl opgeleverd en het wijst op abnormale toestanden. Deed
T V; zich een dergelijk verschijnsel in normale omstandigheden
voor, dan zou de begrootingspolitiek het verwijt van ,,fout
T te zün" zeker niet kunnen en niet mogen ontgaan. Fout is
ook de opvatting om een batig slot aan te wenden tot vor-
g ming van een fonds met een bepaalde bestemming, als
stadhuisbouw, parkaanleg, enz. De te veel betaalde belas~
i tingpenningen worden hier gebruikt tot kweeking van
reserve ten nadeele van het tegenwoordige en ten voordeele
van het komende geslacht. Dit is niet op billijke gronden te
. verdedigen, en vooral thans niet, waar de belastingen,
gezien de gevolgen der economische inzinking, onder de ·
uiterste krachtsinspanning moeten worden bijeengebracht.
Zoo min als een wisseltrekking op het nageslacht is te T