HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 16

JPEG (Deze pagina), 822.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

` fa
l 1*
Deze gedachtengang wordt door haar nader vastgelegd ·
l in Art. 204 van het ontwerp Gemeentewet, dat luidt:
,,De begrooting vermeldt alle baten en lasten en alle
,.kapitaalsontvangsten en kapitaalsuitgaven der gemeente
,,van welken aard ook."
Wordt dit artikel ongewijzigd in de Gemeentewet opge~
ë nomen -- dat zeer te wenschen is -­- dan heeft hiermede het
f stroeve samenstel van begrootings~ en rekeningsvoorschrib
ten afgedaan ten voordeele van soepeler regelen en ter ver~
mijding van onnoodigen bureaucratischen omslag. Want bij
cen op commercieelen grondslag ingerichte administratie
zullen zich de desbetreffende voorschriften naar de geaard~
heid der administratie hebben te richten en niet zooals bij
l het huidige stelsel: de administratie naar de voorschriften.
De vraag rijst verder, of ons éénjaarlijksch begrooting~
stelsel niet is te vervangen door een méérjaarlijksch stelsel.
Ongetwijfeld zal dit uit bezuinigingsoogpunt toejuiching
verdienen. D·e telken jare terugkeerende tijdroovende arbeid
in verband met de ontwerp~begrooting zal voorkomen wor~
den. jaarlijks geen commissie~onderzoek, geen voorloopig
verslag, geen Memorie van Antwoord, geen eindelooze
f raads~debatten meer. En toch, trots dit alles, is afwijking
van ons huidig stelsel niet aan te bevelen.
Het is gewenscht, dat het onderzoek naar het beleid van '
Burgemeester en Wethouders jaarlijks blijft gebeuren. Het
zou onverantwoordelijk zijn hun, als beheerders van publiek
vermogen, de verantwoordelijkheid langer dan één jaar te
lälICI1 Cl1`8.Q€I'1, CH CY ZO1d€I1 weinig pCI`SOl'1€I1 O1'ld€1` OHl··‘
standigheden voor het ambt van wethouder te vinden zijn.
Zelfs onder het huidige stelsel wordt den laatsten tijd meer
en meer geaarzeld met het wethoudersambt te aanvaarden.
En geen wonder, want: ,,Wie aan den weg timmert heeft
veel bekijks."
ä Uit het oogpunt der gemeentepolitiek is een méérjaarlijk~
ly ‘l`'j ls
s "Mä .
... , .,5;; ·