HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 13

JPEG (Deze pagina), 871.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

7.
11,
, verwarrend blijven, is voor een niet­terugkeeren van een
normale prijsverhouding te vreezen.
Ook kunnen wij den tijd van 1914 en dien van thans niet
ä over één kam scheren. Sedert de laatste jaren zijn tal van
maatregelen getroffen, welke de zoolang verwaarloosde
sociale, hygiënische en cultureele belangen in bescherming
hebben genomen. En het spreekt vanzelf, dat deze geld
kosten. Moest b. v. als gevolg van de invoering van den
acht~urigen arbeidsdag niet een reorganisatie van politie-
en brandwezen plaats hebben door invoering van een drie~
ploegenstelsel. Ook de arbeidsvoorwaarden van het ver~ V
plegend personeel in de ziekeninrichtingen eischten in vele f
t gemeenten dringend betere voorziening.
l ~ In het bizonder wordt stelling genomen tegen het geld~
verslindend, zooals het publiek het doorgaans noemt, ambte~
naren~corps. Men gaat vergelijkingen maken tusschen het
aantal ambtenaren van voor den oorlog en van thans,
` tusschen hun salarissen en... zelfs tusschen hun werk,
zoowel ten aanzien der hoeveelheid als hoedanigheid.
' Zeker heeft het publiek recht, dat de belastingpenningen
ä - op de nuttigste wijze worden aangewend, dus ook, dat de
ambtenaar zijn tijd zoo goed mogelijk besteedt. Om nu het
1 tegenovergestelde hiervan aan te kunnen toonen, dient men
een groote mate van bekendheid met het gemeentebeheer,
4 zoowel op administratief als technisch gebied, te hebben.
Het valt gemakkelijk zich dezerpretentie aan te matigen,
doch aan de onder deze omstandigheid geboren gevolg~
. trekkingen kan toch niet eenige waarde worden toegekend.
Toegegeven moet worden, _dat de ambtenaar bureau~
cratisch is en dit verwijt wordt dan ook vaak, als is het
A dikwijls met al te veel overdrijving, niet ten onrechte
j gehoord. Maar de schuld schuilt niet in hem, doch in de
gecompliceerdheid van ons wetgevend stelsel, waarvan de
uitvoering ingewikkeld, omslachtig en derhalve kostbaar is.
Ook de geaardheid van de overheidsbedrijven - laat
staan van de diensten -- is een deprecieerende factor voor
,
,