HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 12

JPEG (Deze pagina), 801.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

7.
10
· financiën? In het algemeen kan gezegd worden, dat hij van 1
dien aard is, dat het meer dan ooit gewenscht is het beleid _
met groote mate van omzichtigheid te voeren. Want hoeveel
j gemeentebesturen zal men aantreffen waar de uitkeering ä
uit de oorlogswinstbelasting toereikend was om de crisis~
i tekorten te dekken. Dit zullen er zeer weinige zijn, doch
j nog veel minder in getal worden er aangetroffen, waar
1 van de uitkeeringen nog een bedrag beschikbaar bleef tot
vorming van een reservefonds voor bizondere doeleinden.
Nog steeds prijken op de begrootingen van vele gemeenten
rente en aflossing van crisisleeningen, welke het budget
K van onderscheidene gemeenten nog jarenlang zullen
drukken. _ r
Maar ook de constante uitgaven zijn sterk toegenomen. l
Hoe zijn b. v. de kosten van:
a. algemeen bestuur, als personeel, enz.;
Z2. openbare veiligheid, als politie en brandweer;
c. openbare gezondheid en volkshuisvesting; t
d. onderwijs; _ ·
e. verpleging van krankzinnigen; _
f. renten en aflossingen van geldleeningen ;
g. pensionneering; ­
niet gestegen.
Is het niet de stijging van de constante uitgaven, waarin 4
het publiek aanleiding vindt tot kritiek van allerlei soort,
zonder zich daarbij echter rekenschap te geven van de
tallooze omstandigheden, welke tot hoogere, vaak zelfs ·
aanmerkelijk hoogere uitgaven hebben genoopt.
. Maar men bedenke toch, dat de koopkracht van het geld
sinds 1914 aanzienlijk is gedaald. En al is deze den laatsten _
tijd weer ietwat stijgende, van een rustige verheffing er van _
kan toch moeilijk gesproken worden. De onderlinge waarde~
verhouding der goederen is nog een geheel andere als in
19121. En zoolang de politieke en economische toestanden J
­- deze laatsten onder den invloed der eersten ­­­ zoo

.