HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 11

JPEG (Deze pagina), 869.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

9
doch dat men zich op een algemeene daling van het
inkomen~peil moest voorbereiden, welke terugslag zijn
K invloed op de opbrengst der inkomstenbelasting zou doen
{ gelden. Waar deze omstandigheid bij de raming der inkom~
1 stenbelasting niet uit het oog werd verloren, kon zij niet
li anders dan aan den veiligen kant zijn.
Ook ten aanzien van de bedrijfspolitiek volgde men een
voorzichtig beleid. Als bij instinct voelde men dat er moeilijke
jaren aanbraken. Met het toucheeren van gelden door de
gemeente uit hare algemeene huishoudingltot dekking van
§« . het exploitatie~tekort van bedrijven, voornamelijk als gevolg
E van het verstrekken van producten beneden den kostenden
L E prijs, moest worden opgehouden. De prijzen, die in overeen~
. stemming werden gebracht met een gezonde bedrijfspolitiek,
_ ‘ waren gebaseerd op de toentertijd geldende grondstoffen·
prijzen. Deze taktiek opzettelijk toegepast, teneinde zooveel
mogelijk tegenvallers te voorkomen, bezorgde wegens de
algemeene daling der marktprijzen een hoogere winst dan .
l men op de bedrijfs~ en gemeente-begrootingen had gecal~
i ' culeerd.
. I Het feit nu, dat de inkomens den laatsten tijd zeer sterk,
ja zelfs abnormaal, waren gestegen in het particulier
Cbedrijf, deed het aantal navorderingen tot een ongekend
·cij fer groeien. Deze gelden nu vloeiden voornamelijk in 1921
de gemeentekas binnen. En wanneer men daarbij in aanmer-
Q'" king neemt, dat de vaststelling van het belastingbedrag
I nog was gebaseerd op inkomens van vorige jaren, dan is
' hiermede voor een groot deel het gunstige resultaat over
het jaar 1921 verklaard. ­
l Op de vraag, of de gemeente in al of niet gunstiger
I conditie is gaan verkeeren zal het hooge batig slot van den
I dienst 1921 derhalve geen antwoord kunnen geven. Wel A
V mag uit den goeden uitslag de conclusie worden getrokken,
` dat allerlei beschuldigingen betreffende het gemeentelijk
, beheer geen steek houden. ~
K Hoe staat het nu met den toestand der gemeente~