HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 10

JPEG (Deze pagina), 856.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

8
Niet alleen buiten doch ook binnen 's Raads vergaderzaal
wordt soms harde kritiek geleverd op het werk van het P
dagelijksch bestuur en zijn ambtenaren. Of deze methode l
­­-­ laten we een oogenblik aannemen dat de kritiek gegrond {
is - de juiste is, om de zaak verder te brengen, is zeer j
j twijfelachtig. Vaak wordt daarbij nog, als gevolg van het
, eenzijdig karakter, dat het optreden draagt, een verkeerde
l indruk gegeven van het beleid van Burgemeester en Wet-
houders, dat in het algemeen, dus zeker bij een raadslid,
niet te verontschuldigen is. Immers door afbreuk te doen
j aan het vertrouwen in het beleid van het bestuur, wordt _ r
nieuw voedsel gegeven aan agitatie~commissies en vereeni~
gingen, hetwelk de publieke opinie nog meer bederft dan
zij al is. Haar bezuinigingsprogram is van zuiver subjec~ «
tieven aard, waarin partij­politiek, ten koste van het waar~ _ `
achtig gemeentebelang, de hoofdrol inneemt.
1 Geeft nu de toestand der gemeente­financiën in het
algemeen reden tot bezorgdheid? Wanneer we uitsluitend j
j afgaan op de hooge batige saldi der gemeenterekeningen
over 1921, dan zouden we zeggen van niet. Het ligt dan '
ook voor de hand, dat een oningewijde een gunstige gevolg~ ­
1 trekking uit deze cijfers maakt. In de gunstige uitkomsten
over dat jaar spiegelt zich de financieele toestand derhalve
geenszins af, dat thans reeds meer en meer aan het licht
treedt. De rekeningen over 1922 en de begrootingen over
1. 924 komen ons dit reeds zeggen.
1 Dat voor een ingewijde deze tijding heelemaal niet onver~ ,
wachts komt behoeft nauwelijks betoog. Het groote meeren­ '
j deel der gemeenten zag dit droevig feit dan ook reeds ‘
in het verschiet.
Einde 1920, het jaar dat onder zulke goede vooruit­· I
zichten inzette, trad de economische depressie in. Met dit I
verschijnsel werd bij de samenstelling der ontwerp~begroo~ °
tingen voor 1921 in het algemeen reeds rekening gehouden.
Men besefte dat de stijging der inkomens ten tijde van de x
hooge conjunctuur niet alleen tot staan was gekomen,