HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 66

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

,« lf . , _ .
62
Op een punt wensch ik hier voorts nog de aandacht te vestigen. nl
En wel op de overgroote rol, die, naar mijn overtuiging, in alle N
mystieke en pseudomystieke praktijken, het ,,onbewuste" speelt, en ,
op de groote beteekenis, die de studie van dat deel der zielkunde,
welke zich met het onbewuste bezighoudt, voor een ieder heeft, die
j zelfstandig over tal van hedendaagsche geestelijke en maatschappelijke
I verschijnselen wil oordeelen.
[ Veel van de werkingen, die, van de buitenwereld uit, op ons invloed ï
uitoefenen, dringen op het oogenblik van haar objectief ingrijpen, niet l
of nauwlijks tot ons bewustzijn door. Hoeveel sluipt niet door de poor-
ten onzer ziel, dat jaren lang in een hoekje in de schaduw blijft ;
rusten, zonder ooit in dien tijd deel te hebben uitgemaakt van onzen
"bewustzijnsinhoud", maar dan plots op een oogenblik in onzen geest F ·
V komt opwarenl Over den aard van het ,,onbe,wuste", zijn wezen en [
werkwijzen weten wij niets, noch hoe, niet in het bewustzijn opgeno~ l
I men indrukken van buiten, versmelten met de psychische elementen, ·
die wij bewust uit ons bewustzijn verdringen. Maar dat niets ver~ ,
l ‘ loren gaat, dat alles wat in het onbewuste vergaard, gespaard en
verwerkt wordt, voortleeft - voortwoekert, had ik bijna geschre~ .
ven, ·­ en als potentieel psychische werkelijkheid 1) een groot deel l
O van ons leven en streven beheerscht, en zich vaak uit op een wijze,
y en waar wij er het minst op verdacht waren, daar valt niet aan .
A te twijfelen. FREUD en zijn school hebben ons in de laatste tien jaren O l,
l veel daarover geleerd. Veel, dat als kern onomstootelijk waar schijnt,
zij het ook gehuld in veel beeld~ en bloemrijke overdrijving.
Maar ook zonder rechtaf een volgeling van FREUD te zijn, en "
dat ben ik allerminst, hoop ik, zij het ook in een gedachtengang, die
van dien der psycho~analytici soms sterk verschilt, in de voorafgaande ·
opstellen het belangrijke aandeel, dat het onbewuste ook in vele ,
f schijnbaar onbegrijpelijke mirakelverschijnselen en leerstellingen heeft, 1
1 aangetoond te hebben.
Of, afgezien van mogelijk bewust bedrog, werkelijk alles, in alle i
gevallen, restloos er door verklaard kan worden ..,... zou ik niet
durven verzekeren. Er blijft nog wel hier en daar iets over, dat heden _
nog een wezenlijk klein wonder schijnen mag. Allicht brengt de dag
van morgen de verklaring, en verrijkt daarmede onze kennis en · l'
onzen verstandelijken gezichtseinder! Maar om dat te bereiken, f
K; moet men het onderzoek van niets beneden zich achten en alle g
‘ vooroordeel uitrukken. Zelfs van mirakelen mag gelden: ,,Proeft ‘ ,
. alle dingen, en behoudt het beetje goede, dat er in mocht schuilen! " ~­ '
r 1) W. WMDELBAND, Die Hypothese des Unbewusten. Heidelberg, c. wmrmz, j
jj 1914.
l