HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 65

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

>
- nl 61
kundig, den boom der kennis plantkundig te bepalen; het ,,zon sta
. _ still" kan niet sterrekundig berekend worden, evenmin als de Gods-
geboorten uit maagden tot embryologische bespiegelingen moeten
E aanleiding geven. Het geloof aan dergelijke wonderen behoort tot
{ een spheer van geestelijke verrukking, die geen enkel raakpunt met
positieve, aan ervaring of verstandelijk zinnen ontleende kennis
§ bezit. Het is even dwaas, het geloof aan dergelijke wonderen bij den
geloovige te willen bestrijden, als het den ongeloovige te willen
l opdringen.
j W Geheel verschillend hiervan is echter het ,,geloof" aan de moderne
wondertjes, waarvan ik er enkele in de voorafgaande opstellen be-
_ s sproken heb. W _
' è · Wondertjes, die dagelijks plaats vinden, voor een ieder te zien
` heeten, ja, voor luttele specie gekocht of gehuurd kunnen worden,
daar mag en moet het mes der critiek in gezet worden; het ware er
in gevonden, het bedrog er uit gedreven worden. Hier echter, waar
G meer dan in elke andere vraag de plicht past, zoo onbevangen en
onbevooroordeeld mogelijk te zijn, is dit juist uitermate moeilijk. In
i den aanvang van deze opstellen heb ik beloofd, in mijn besprekingen j
_ zoo objectief mogelijk te zullen zijn. Nu ik aan het voorloopig einde
j van de rij sta, bekruipt mij de twijfel: ben ik inderdaad onbevangen
geweest? Voor iemand, opgevoed in de materialistisch~wetenschap~
l pelijke levens~ en natuurbeschouwing, is het bijna onmogelijk zich te
ï . vrijwaren voor den tegenzin, die alle naar ,,bijgeloof" of ,,mystiek"
riekende praktijken bij hem opwekken. Het is uiterst moeilijk te
beletten, dat van te voren opgemaakte overtuigingen de helderheid
van het inzicht troebelen. En zoo vraag ik mij in gemoede af: ben l
I ik in mijn uiteenzettingen vaak niet onrechtvaardig geweest; heb ik,
onder het schijnvertoon van onpartijdig ontledende kritiek, niet vaak
onaantastbare vooringenomenheid bemanteld? .....
A Aan de andere zijde rijst de vraag: kan een volbloed spiritualist
wel ooit vrij zijn van mystieke neigingen? ls het niet reeds een
g onderhandsche overgave, een bewijs van geestelijke verblinding,
l wanneer men zich neerzet, ernstig te bespreken vermeende feiten, die,
°_ naar hun aard, op geen ernstige inoverwegingneming ooit aanspraak
f schijnen te kunnen maken? Zalig zij, die, in vastheid van zin, over
` _ ­ alle dingen een zeker geloof of ongeloof bezitten I Die gelukkige j
, zekerheid is mijn deel niet: in hoeverre ik in de voorafgegane op~
stellen een gemiddeld billijk evenwicht tusschen tegenstrijdige j
< neigingen bewaard heb, moge de lezer beoordeelen, en zich daarbij
E zelf voor vervoerd partij kiezen behoeden! i
A Y
=i= * >£< ‘ · ii
· ` E
{ _ l
2 nl
­ M