HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 62

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

.j/l ' J ` I 1 V V I Y 9 I
l
58 I I
Q .
grond is van de aanwezigheid daarvan niets te bespeuren. De roede-
gangers werden nu op het terrein gebracht, om te pogen de grenzen
van de grot aan te geven. Ook hier blijkt uit de bijgevoegde platte- A
gronden, dat met behulp van de roede deze grenzen bijna stap voor e
« stap zijn aangegeven geworden 1). l
j 3. De reeds meergenoemde marine-ingenieur FRANZIUS bespreekt _ 1
proeven te München, genomen door het bestuur der gemeentelijke . (
waterleiding aldaar, om door middel van roedeloopers de plaats van- `
onderaardsche breuken in de leidingen nauwkeurig te bepalen. Hier
. bleek, dat de roedeloopers veelal bij benadering de breukplaatsen g_
wisten aan te geven. Merkwaardig is echter, dat hun roeden ook, - T
_ en veel nauwkeuriger uitsloegen bij het overschrijden der gas- en 1
electriciteitsleidingen, en natuurlijk ook der waterbuizen zelf, waar· _ l
( ( van de breuk gezocht werd. Als men nu nog opmerkt, dat de roede-
`? loopers werklieden der waterleiding waren, hebben wij hier allstof (
genoeg 2). "
Er blijkt uit de drie voorbeelden toch heel duidelijk, dat de aan-
wijzingen der roedeloopers aan zekerheid belangrijk winnen, wanneer .
­ zij zaken betreffen, welke aan begeleidende personen bekend zijn, I
terwijl zij bijna onfeilbaar worden, zoodra zij zelf, zij het ook onbe-
wust, die kennis bezitten. Het duidelijkst komt dit uit in talrijke meer l_
S huiselijke proefnemingen over het wichelvermogen van roedegan- n ”
( gers, zooals er vele in de letterkunde over het onderwerp geboek-
staafd zijn. Ergens in een tuin of in een kamer worden gouden
` muntstukken verstopt en de roedeganger moet nu de plaats, waar .
g zij zich bevinden, aanwijzen. Levendig is de beschrijving van zoo'n .
proef, genomen met de huisvrouw van PETRUS RABUS in het jaar f
1697, en door hem in de ,,Boekzaal van Europe" beschreven. ln de
I keuken is een groot gezelschap vergaderd: men legt de hoeden op
een rij en onder enkele ervan versteekt men een of meer gouden
1 ducaten. Nu wordt mevrouw RABLIS binnengeroepen: groote nieuws- `
1 gierige spanning! En zie, de roede dartelt omhoog telkenmale als zij
‘ langs een der gouden eieren dekkende hoofddeksels loopt. Deze
,,proefneming", die misschien eenvoudige zielen onweerlegbaar voor- E W
komt, heeft natuurlijk niet de minste waarde. De verklaring van het J
_ slagen is dezelfde als voor de bekende gezelschapsspelletjes, die men
l I) Bulletin de l'Institut général psychologique 1913, XIII, pag. 215. Les baquettisants
‘ au Ile Congrès international de Psychologie expérimentale (Rel. COURTIER). j
2) Schriften des Verbandes enz. Heft 5. Rutengänger verwendet zur Aullindung ä
L von Wasserleitungschäden. Stuttgart. K. WITTWER, 1913. Ter verklaring van de A
al soms treffend juiste aanwijzing van de breukplaatsen in de waterleiding, moet zeker
ook hier, zooals bij zoovele uitingen van schijnbaar occulte vermogens, aan (hysterische?)
« hyperacousis gedacht worden.