HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 61

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

f 1 i
1
57
,,M'aar", zal men mij van roede­vervoerde zijde tegenwerpen: ,,gij
` weigert de tabel uit Zuid~West~Afrika te aanvaarden, omdat het zoo
, ver is en omdat niemand over den waren staat van zaken daar zekere
wetenschap heeft. Welnu, houd u dan aan proeven, dichterbij ge-
' nomen, en betreffende zaken, die nauwkeurig bekend waren". Uit
de vele gegevens van dezen aard, die men tegen mij zou kunnen
aanvoeren, kies ik de volgende voorbeelden.
1. De "Bergassessor" P. BEHRENDT uit Hannover bericht over
. proeven, genomen in het kalibergwerk Riedel bij Hänigseh (Han··
V 1 • .
nover) Drie roedegangers werden kris en kras door het bergwerk
gevoerd met het doel na te gaan, hoe zij zich op de kalilagen zouden
t gedragen. Het bleek, dat bij deze ommegangen alle drie de roeden
heftige en duidelijke uitslagen vertoonden, wanneer een kalilaag
doorkruist werd. Nauwkeurig becijferde opgaven der plaatsen, waar
" de roeden uitgeslagen hebben en uitvoerige plattegronden objecti-
veeren dit feit.
2. Een commissie van het Institut general psychiologique heeft
eenige roedegangers aan de volgende proef onderworpen. Er be~
vindt zich te Vincennes een onderaardsche grot. Op den beganen _
j professor (der geologie) ALBERT HEIM te Zürich en luidt als volgt*): ,,Het dorp Z.
· l, wilde water voor een waterleiding halen uit een uitgestrekt boschrijk bergland. Op á
(1 , verzoek van den gemeenteraad had ik het terrein onderzocht en bericht, dat het
lt gebied zeer ongunstig was; dat bronnen van eenige beteekenis hier geheel onmogelijk
l waren en er naar graven een verloren arbeid was". Nu worden op aansporing van een
3 » lid van den gemeenteraad roedegangers er bij geroepen. ,,Allen verzekerden, dat op
‘ 1 ‘ een bepaalde plaats van het woud, ongeveer 4 M. onder de oppervlakte een groote 1
( hoeveelheid bronwater aanwezig was. Uitwendig was daar niets van te bespeuren". ‘
E HEIM verklaart dan de aanwijzing der "Rütlimannen" voor onzin, maar, tegen zijn
l _ raad in, wordt tóch gegraven. ,,En daar, bijna nauwkeurig op de aangegeven diepte
l stiet men op een zandsteenlaag, met een met water gevulde spleet. Een prachtige
l * bronbeek vloeide er uit. jammer alleen, dat na 8 dagen al het water al weggeloopen
l - was. Wat niet wegneemt, dat die spleet met water door de roedeloopers gevonden
‘ was geworden op een plaats en in een streek waar een geoloog nooit iets zoo zeld-
_ j zaams en raars vermoed had, of had kunnen raden ...... "
Er blijft hier, als het bericht betrouwbaar is, maar een oplossing over: dat sommige
menschen de aanwezigheid van water onder den bodem bewust of onbewust bemer~ `
[ai ken, waarbij men dan allereerst aan (onbekende) uitwendige teekenen boven den
1-) , grond heeft te denken, vóórdat men naar mysterieuze stralingen of stroomingen, uit-
gaande van het water, behoeft te zoeken.
*) ln: fournal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, 5 Dez. 1905 (Verlag
von R. OLDENBOURG, München). Dr. F. BEHME, naar wiens brochure ,,Die Wün-
schelrute" (Hannover 1913. Nadruk uit: Arbeiten der Landwirtschaftskammer für (
die Provinz Hannover Heft 34) ik dit stuk aanhaal, noemt HEIM ,,einer unsrer bedeu- (
tendsten Geologe". V 1
I) Schriften des Verbandes zur Klärung der Wünschelrutenfrage. Heft 2. Die 1
Versuche mit Rutengängern im Kalibergwerk Riedel bei Hänigsen (Hannover) am
29 September 1911. Stuttgart K. wrrrwaiz. 1912. A
l
l