HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

N
dingen, wie praalt als uitverkorene van een of ander godsdienstige g
sekte of ultra-spiritualistische vereeniging! Aan den anderen kant:
verstokte materialisten, of dezelve die zich dat verbeelden te zijn,
munten vaak uit door een idealisme des te eerbiedwaardiger, wijllhet
volstrekt om_ en uit en door en voor zich zelf dáárstaat, zonder hoop ` ·
op belooning, zonder vrees voor straf. En voorts: wat bergt de
,,nuchterheid van inzicht", die men als het bijzonder eigendom van
den materialist pleegt te noemen, vaak niet een verwoed mysticisme, __
niet minder boven alle redelijkheid verheven - en niet minder fana-
tiek-bekrompen dan de vurigste godsdienstijver, of het starste `
spokengeloof l Zijn fantastische warhoofden en geniale denkers onder
de coryphaeën van het materialisme, in zuivere mystiek niet geraakt
tot een ware vergeestelijking van de stof, die bijkans vergoding is,
en slechts een ritus ontbeert, om godsdienst te zijn?
_ In het kamp der spiritualisten van vroegste en jongste dagen daar-
entegen is vaak bespeurbaar een ijverig naar beneden halen van het
geestelijke, een streven, het onkenbare te populariseeren, het onbe-
vattelijke tastbaar te maken, kortom een pogen, het geestelijke te .
belichamen, dat zelfs tot het verstoffelijken van geesten geleid heeft.
=1= >z=
Heden ten dage, feller misschien dan ooit, leeft de antithese: zij n ·
voedt zich met misverstand, groeit door begripsverwarring, bloeit A
in overdrijving . . . van beide zijden. Voor de geneeskundigen zijn `
de vraagstukken, die verband houden met wereldbeschouwing en r ·
levensopvatting van groot belang, en daarom acht ik het nuttig er
eenige opstellen aan te wijden. Niet met propagandistische bedoeling,
maar om voor enkele punten de aandacht te vragen, waarover heftig
meeningsverschil bestaat. Hierbij richt ik mij niet tot de weinige,
. markante, uiterste persoonlijkheden, die onwrikbaar zijn in het vertrou-
wen aan de onfeilbaarheid van hun geloof of ongeloof, en dus onbe-
reikbaar zijn voor redeneering, maar tot de duizenden, in beide kampen,
die aan enkele dingen zich verbeelden te gelooven of te twijfelen
zonder daarbij voor verstandsargumenten ontoegankelijk te zijn.
Dezulke zijn, gelukkig, talrijk genoeg, vooral waar het geldt, niet i
de kern van de leer, maar grensvragen, die, wanneer een redelijk
_ licht, van twee zijden er op valt, tot oplossing kunnen komen, zonder
dat aan diepere overtuigingen geweld behoeft aangedaan te worden.
vs * =x= `