HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 59

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

F
il 1 .
l
i 55
l .van een andere bron, aan FRANZIUS nauwkeurig bekend, zeer nauw-
_ keurig aangaf. Op de werf ten slotte verzekerde VON BüLOW bij een
y , sinds jaren goed water gevende bron, dat hier geen ,,waterloop" kon
· zijn. lets verder gaf hij een paar water,,aderen" aan en bepaalde het
1 onderaardsche verloop ervan. Bij aanboren werd inderdaad op de aan~
` 1 gegeven plaatsen en op de aangegeven diepte water gevonden. Het
j optreden van den waterlooper had op den geheimen admiraliteitsraad
{ z0o'n indruk gemaakt, dat hij en zijn zoon dien zelfden avond ook
1 ‘ met een gaffelvormig stokje aan het werk togen en hij tot zijn groote
( vreugde ervoer, dat beide ,,matig begaafde" bronnenzoekers waren.
_ Zonder aan de eerlijke goedgeloovigheid van FRANZIUS te kort doen,
( mogen wij nu de kritici aan het woord laten.
, De ingenieur EHLERT1) merkt op, dat het bekend is, dat rozen
niet aarden op zg. kouden, natten bodem, d. i. op plaatsen, waar het
jl grondwater soms, of altijd, zeer hoog staat. Elk tuinier kent zulke
l plaatsen en kan ze herkennen. De ingenieur BERGER 2) verwondert
er zich over, dat VON BLILOW's roede op de werf te Kiel hier en
daar smalle naderen" aanwijst, terwijl toch in de geheele Kieler bocht
een uitgestrekte, gelijkmatige grondwaterstroom het poreuse, op de
ondoordringbare diepere lagen gelegen zand en kiezel doorvloeit en
§ dalwaarts stroomt. Als de roede werkelijk de haar toegedichte wonder~ .
dadigheid bezit, moest zij daar dus overal uitslaan, omdat er overal
water is. Trouwens ook EHLERT merkt zeer terecht op, dat gebleken
is, dat overal waar op de werf van Kiel vóór en na VON BULOW'S
orakelbezoek geboord is geworden, ook water is gevonden. Ook
KöNIG 3) valt dan FRANZIUS' aardkundige uiteenzettingen aan, en de
` onbevooroordeelde lezer voelt zich sterk gedrongen aan te nemen,
dat in een gebied, waar iedereen van weten kan, dat er overal water (
E is, het niet verwonderlijk is, dat men water vindt, zelfs daar waar
een roedeganger het aankondigt. Open blijft alleen de vraag, waarom
hij het niet overal ,,voelt", daar, waar hij weten kan dat het is. l
Maar, zal een roede~enthousiast mij tegenwerpen, laat ons het 1
oude Europa verlaten om te genieten van de triomfen, in het ondoor~ 1
vorschte Duitsch~Afrika behaald door den roedekunstenaar VON ' T
USLAR. Aan een der geschriften xan het ,,Verband zur Klärung der
( Wünschelrutenfrage" ’*) ontleen ik de volgende gegevens. VON «
I) Zentralblatt der Bauverwaltung, no. 103, van 23 Dec. 1905 (aangehaald bij
KöNIG 1. c.). _
2) Zentralblatt der Bauverwaltung, no. 99, van 9 Dec. 1905 (aangehaald bij
1<ö1¤11o 1. c.). j
3) 1.c. ’ï
4) 1. C. hmz. 5.
, {1
Z
l
I l
[ .