HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 56

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

" 52 j
. é
wegende stof bevindt, schijnt ontkennend beantwoord te moeten ä
worden Terwijl verder te allen tijde goude munten als rhabdorno~ ‘
torisch bekend waren, doen de hedendaagsche toovenaars meer: hun A .
roede springt reeds op, wanneer men hun een stuk papier toont .... ` l
waar een goudstuk eenigen tijd op gelegen heeft! Wanneer men de
hier gegeven verzekeringen naar waarde geschat heeft en er nog bij Q
heeft vernomen, dat de aard, vorm en wijze van houden van de roede
onverschillig is (de een gebruikt den klassieken vorkvormigen haze~ j
laar I), de ander een gebogen koperdraad enz.), dan is men rijp voor de
verklaring der verschijnselen, zooals ROTHE die geeft. ROTHE werkt
volgens het beproefde recept: dat occulta en wonderen als voorloopers
van het allernieuwste der wetenschap moeten verklaard worden. En
dus verzekert hij, dat de rhabdomotorische werking, voor een goed W
deel met radioactiviteit gelijk staat! Sommige der roedebewegende l
stoffen echter zijn zeker niet radioactief. Geen nood! dat zijn juist de 9
lichamen die de N-stralen van BLONDLOT uitzenden .... Dat deze .
stralen slechts als gezichtsbedrog van haar ontdekker bestaan, doet
aan de theorie natuurlijk weinig af: bij de roedekundige natuurver~
klaring, moet men op kleinigheden niet te kieskeurig letten 2). Dit voor _
zoo ver het betreft de rhabdomotorische emanatie. Dat nu enkele ·
menschen hier bijzonder gevoelig voor zijn: ,,rhabdomantische gevoe- {
ligheid" bezitten, blijkt bij nader inzien ook al weer niets verwon~ il.
derlijks: het blijkt n.l. dat de lijst der meeste sterk rhabdomotorische
stoffen en lichamen vrijwel klopt met die der, volgens REICI-IENBACH,
Od­stralen uitzendende lichamen. Bij het roedeloopen hebben wij dus ,,
al weer met ,,sensitieven" te doen. En dat verklaart al veel .... '
?~; Q!.
l DE WICHELROEDE. EEN POGING TOT VERKLARING.
Vraagt men mij nu, of ik dus van al de wonderlijke verrichtingen
van de roedeloopers en derzelver roede niets geloof, dan moet ik, `
wat misschien niet een ieder verwacht, met klem verklaren ·- dat ik _
1) Over den hazelaar vergelijke men: L. A. ]. W.'SLOET, De planten in het Ger-
maansche volksgeloof en volksgebruik. 's­Gravenhage MARTINUS NIIHOFF 1890
(bldz. 80~86) en: F. w. mzijvxan, Mozaiek. Groningen, NooRoHox=1= z. j. (bldz. 97, 4;
208, en supplement 31, van den waarschijnlijk in 1906 verschenen 3den druk). ·”
2) Ook andere even avontuurlijke veronderstellingen worden verkondigd. Zoo bijv.
dat het onderaards stroomende water diaphragmastroomen van QLIINCKE zou
ontwikkelen, die op de atmosphaerische electriciteit van invloed zouden zijn enz. enz.
Deze en andere ,,theoriën", die eigenlijk niets anders zijn dan pseudonatuurkundige
denkmogelijkheden van verbeeldingrijke dilettanten, worden besproken en netjes
weerlegd door L. WEBER, hoogleeraar der natuurkunde te Kiel. (Men vergelijke zijn _ , A
brochure: Aus dem Irrgarten des Wünschelrutenglaubens. Hannover. HAHN'sche
Buchhandlung. 1912).