HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 53

JPEG (Deze pagina), 1.34 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

www J { · gl __­­;i"j····+ï--T·­=:e-«~a«­ l ··aV­ï.+·a­=~-­<¤r:a.q _çj·*‘~· ~·j ·’r·ï*r?*’ï‘*·#·*2ï<=;¤­ïï~_FF;§- J Cl ï·ï­«ï~4­. _/__ K
` 1 g ‘`‘·· E ' Al , . c
, _ De antwoorden op de eerste vraag gegeven zijn talloos 1). PARACEL­ ·
t Q A W SLIS, dat groote mystieke genie, meende, dat het geloof van den
1 'firhabdomant de kracht was die het goddelijk rijsje (virgula divina)
`_ .~ bewoog. De geleerde jezuiet ATHANASIUS KIRCHER dacht, da: van
g, e__i ·V 1 _______ ____ water en metaal (de meest l I,)
. » al - ’ door de roede aangewezen i
° ïeajë; _~g` t g. L , l j_ voorwerpen) een ,,vapor aut »
_‘V· fl 1 _ ‘`V. Y r o ~ i i exhalatio metallica" oprees, .
' lr? TT . welke zich met de uitwaze~ l
I ’ ` ‘ l al ` ming van het rijsje verbond
jl B ·‘ " [ ij ’ en dit tot bewegen bracht.
._ ` ``‘’ 1 _ ”_ 1 VALLEMONT, wiens klassiek ­ ‘
lv ..g/ ; W , o . ` 3 werk ik reeds genoemd heb,
‘i g.·, we · _> 4 1 gaf dien damp lichaam, en
· . ` · _ E ä verzekerde, dat allen lichaa ·
j l·'gl`· @**1 { men "atoomzwermen" ont~ _ 1
Y, `.,l ·_ fi Ql’jl’·j' 1 · ` f` " vlieden, die op het rijsje in~ ·
r _ · AQ ‘ C vloed uitoefenen. Van ker~ .
;;;_X.;._‘g W l ` j kelijke zijde werd natuurlijk
_? _·l- 4 { ~ = veelal de duivel er achter of ·
`_ . _ ,1 ‘ ,_ ` er in gezocht; een meening r
~ l j­j,l‘ F ~<; _ _ waartegen onze BALTHASAR
· 1 » _'g_ c ` BEKKER zich ten sterkste
;;;.‘,;?.Q;·*g; ,~l‘ _ ` `· A , , verzette. Inlateren tijd kwam A 3 `
»'«_ ff i.·, lg; l " de moderne aldoener: de K
U, ' ,, ï €l€Ct1'iCitCit Op het tooneel, 4 {
_‘·’ 'P t en wist al ras rnouvamsr 1 E
g . ,· (1781) te bewijzen, dat de l
== ·‘·_. ‘gfïZ i , I ._ roede des roedegangers door 1 `
. j · ,,elektriek" bewogen wordt. l
« . ~- +rl·~i­·--+-r Graaf DE TRISTAN (1826)
. J. , De klassieke vorm van roede: de gaiïel van een . l
. I hazelaar, gehouden op de meest gebruikelijke ontdekte' dat Stralmgan van Y
gl; " swijze. Het oorspronkelijke prentje, waarschijnlijk uit dg zgn dggp het mgyjsçhg-
{ j j . van P. PICARDT, bevindt zich in VALLEMONT. lijk lichaam dekken en langs lj
;. - , . 1 1
W fc de armen op de roede overgaan. Deze ,,effluves" ondervinden ‘
.a­‘, · , _ den invloed van dergelijke stralingen uitgaande van de gezochte v
_. »· voorwerpen en daardoor springt de roede op. Behalve PARACELSUS,
namen alleonderzoekers aan, dat de oorzaak van het dartel Y
,‘_ gi 1) Het volgende ontleen ik hoofdzakelijk aan een keurig en vlijtig boekje van
, __ ‘‘‘.’i · oaoizca Roma, Die Wünschelrute, hiscorisoh­iheorerisehe Studie, E. Draoamcus,
`Q _` ]ena 1910, en aan een zeer leesbare brochure van E. DARAPSKY, Altes und Neues von
E " " Q der Wiinschelrute, LEINEWEBER, Leipzig 1903, waar ook ROTHE veel aan ontleend ; ­,
ff heeft.) Men zoeke in deze werkjes de aangehaalde schrijvers. _;
, Vf 1 zi 2,
')f 1 l e ia,.