HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 52

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

,, , . . , . ..,ü. .. yr *5 «•’-¢
ill! E ` ~` j 1 `V1
, « ‘ . ‘·
‘ I ;ï_
, de zeer luimige bespreking der gebeurtenissen hier te lande na, zooals · E ·‘
P. RABus ze geeft in zijn ,,Bee1<zae1" ‘). Ook BALTHASAR BEKKER2), 1
j die scherpzinnige criticus, wijdt een zeer lezenswaardig hoofdstuk van I
zijn ,,Betoverde weereldn aan de wonderen Cler wichelroede. Voor
! wie in de zaak belang stelt meld ik nog, dat graaf VON KLINCKOW~ , Q _
I STROEM3) een bibliographie der wichelroede tot 1912 heeft samen~ { F T ·
1 gesteld, welke 180 bladzijden vol titels bevat! Er is dus genoeg over
l geschreven en alleen wat in de laatste tien jaren, voornamelijk in I 1
Duitschland waar het roedeloopen thans erg aan de orde is ·­- of [ `_``
) was! ·~, over de zaak verschenen is, vormt een aardig stapeltje. In f
mijn vacantie, onder de dennen, heb ik dien stapel doorgewerkt, en j
Z pers thans het sap en merg daaruit. I` ,
l Zakelijk samengevat behelst het geloof aan de wichelroede het ·£
_ volgende: Sommige personen bezitten de gave door middel van een 1 al
j in de handen gehouden gaffelvormig stokje (de roede) aanwijzingen , i!!· g ’
l te doen over verborgen voorwerpen (en feiten). De wijze van aan~ I J.
gifte bestaat daarin, dat het staafje of stokje in de handen Vanden ; X ig -
zoekenden persoon opspringt. Dit is de kern van het geloof. Waar- 1 f`
t over bij geen roedegeloovige twijfel bestaat. Llitéén loopen de mee~
ningen, waar het de bijzonderheden geldt. Om dit toe te lichten zal ·_
ik allereerst de volgende vragen bespreken: Waardoor springt, ’j_gj
naar opvatting der roedevrienden, het stokje in handen der begaafde 1 ‘.`‘
op? en: Waaromtrent kunnen de roedegangers alzoo aanwijzingen F
1 QCVCH ? ,,e··
) 1) De boekzaal van Europa. Brieven van P. RABUS in de afleveringen Mey en ‘T_
! juny, july en Augustus 1696, en Mey en juny 1697, te Rotterdam 1696 en 1697.
P. RABUS is een overtuigd geloovige in de gaven der wichelroecleloopers en -10op- ,
1 sters. Een tegenbrief van een ongeloovige aan P. RABUS naar aanleiding van zijn i
stukken in de ,,Boekzaa1" heb ik niet kunnen opdiepen. In geen enkele openbare
boekerijl van Nederland was die aanwezig. KLINCKOWSTROEM (v. infra) haalt dien
L als volgt aan: ,,Brief geschreven aan den heer P. RABUS, wegens de Proeven ge-
! daan met de wichelroede, van welke zijn Ed. geschreven heeft in de twee brieven V-
l gezet in de Boekzaal der maanden enz ..... Met een bericht des aangaande tot 7
` den Leezer t'Amsterdam bij ANTHONY SCHELTE 1697, kl. SO, 24 bladzijden". Wie ‘ -9 . ` J
dit geschriftje soms mocht kennen, zal mij zeer verplichten mij te berichten waar het `
te vinden is. ' '·ï§·;fï·,lr_ .. 1 `
‘ 2) BALTHASAR BEKKER, De Betoverde Weereld .... (Amsterdam bij DANIEL `!`‘ l `
l VAN DER DALEN 1691 (zie hier: het vierde boek, hoofdstuk XXIII, bldz. 196-204, .
,,Het gene meest na Tovey gelijkt, en echter minst daarmee gemeenschap heeft,
I is l'1€II V1I’1Cl€1'1 VBII Cl€I`1 OOYSPTOHQ Cl€I' WHlICl`€I1, VHH QOL1Cl CD. Z1lV€l`1'Il1iI1€I`l CH 11211 ln? _
I opzoeken van moordenaars en dieven, door het middel van een rijsken in de ; ri; _
hand .... ,
3) Graf CARL voN x<r.x1~1c1<owsTRoEM. Bibhographie der Wünschelrute. OTTNAR [
SCHöNHLITH, München 1911 en dezelfde: Bibliographie der Wünschelrute seit 1910, lj _' I
und Nachträge (1610»-l909), in: Schriften des Verbands zur Klärung der Wünschel- jij · ` 9 l
rutenfrage, Heft 5, S. 1~·‘17, Stutgart 1912. 9 _
I . ,` Qi?
!` f.·» “