HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 51

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

l _·,_;;_ _‘_, , r , __ . Ti "‘‘‘‘ ’?‘T`*’·f* ~- ’**··‘ rr-·<<··~~~T~-»;_-»· w ----.­---»­·w~»---ww-­~·-­­-a­•­«~-«·,«,.·~­,.«..­­.·.-·a­.T­­«-·-­­Y·---,~- -~·--»~-_--·»-­­.-aa
_ 47
grappen der spotgeesten: KRALL glundert over den humor van zijn
viervoeters. ,
De spiritist is telkens verbaasd, dat de geest meer weet dan hij
zelf zich herinnert te weten, maar meer dan hij kan weten, weet toch {
ook het tafeltje niet. KRALL vindt een groot argument voor de nieuwe , .
dierpsychologie, in de nonafhankelijkheid" van de antwoorden van (
zijn rossen. Maar de geheele medianieke schrijverij heeft ons van
het leven hiernamaals evenveel geleerd als de denkende dieren over ' ‘
de dierenziel. ·­ Voor een goede spiritische seance is de aanwezig- n
heid van een ,,sceptisch" mensch, gif. KRALL vorscht van te voren l
belangstellend uit hoe de aanzoeker van een bezoek over de dingen
denkt. -« Niet ieder is medium: bij den een stamelt de tafel; bij den
ander vult het potlood het eene vel na het andere met wijsheid uit
de geestenwereld. Precies zoo bij de paarden; werken zij met dr.
SCHOELLER, dan vloeit hun welsprekendheid. KRALL haalt de wortel-
getallen er slechts met de zweep uit .....
E >r
a- *
jl Summa: de nieuwe ,,dier"psychologie heeft alweer een belang-
wekkende bijdrage geleverd tot de psychologie van den mensch.
Dit lijkt mij het eenig heugelijke in de jammerlijke onzinkermis der W
,,denkende" dieren.
/
DE WICHELROEDEZ DE LEER.
I Den wonderen verrichtenden toovenaars uit oudheid en middel-
eeuwen dichtte de volksmond een staf toe, welke het bezwerend
l gebaar, dat de geheime formules begeleidde, kracht moest bijzetten.
l Van de hedendaagsche wonderdoeners heeft althans een soort iets Y
Z dergelijks behouden: de roedeloopers. Daar deze thans weer in de
l mode zijn, acht ik mij gerechtigd aan hen een opstel te wijden.
§ ,/Thans weer in de mode zijn", schreef ik met voorbedachten rade. Q
i Want het roedeloopen is zoo oud als de menschelijke dwaasheid, _
.E. mag men wel zeggen. Gaat men de geschiedenis ervan na, dan vindt
men telkens weer een tijdperk waarin heftig met de roede gewerkt
wordt, totdat de aardigheid er af is en het vleugje belangstelling
verdampt. ln ons land is er in de jaren l696~l697 zoo'n vleugje xl.
geweest, opgewekt door het boek van den abt VALLEMONT over {
3 den beroemden roedelooper AYMAR, van Lyon ‘). Wie lust heeft, leze
1) L'abbé VALLEMONT, La physique occulte ou Traité de la baguette divinatoire
j- . . . . Paris 1693 (ook: La Haye 1747 en Duitsch: Nürnberg 1694).
J