HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

{ ­-­· .·.. .. -»-­ Y · _ Y . . . . jv . «·=·­·«¤«~­»=«=««»-«¤ï;·»¤¤¤»=Ww:.wï’ä·2sL~;....;?§;ï?ꣻ;2L;.;ae..; L:5g,.gg.;:.;,.;;n
l . `·
ä . c A 7;; _ ;_
¤ ` l ,. · _.«,
ä ‘=§:.·.? '·
. r
ä è
l

.f HEDENDAAGSCH MIRAKELGELOOF.
DDD- _-_
INLEIDING.
Zoover als de geschiedenis der menschelijke gedachte terug kan
gaan, vindt men twee wereldbeschouwingen in den menschelijken _
geestom den voorrang strijden. Een die zich vastklampt aan wat "
~ 1 getast en gezien, in maat en gewicht uitgedrukt, berekend en becij~ l
ferd kan worden, en daarbuiten niets telt. En een andere, die buiten
en boven wat met zintuigen ervaren kan worden, aan het bestaan,
.los van alle materie, van iets geestelijks geloof hecht.
l I De tegenstelling tusschen deze beide beschouwingswijzen heeft
in duizendvoudige gedaantewisseling altijd bestaan. Sinds het begin ·
der XIX¤l¢ eeuw kan men ze kortweg onderscheiden als: de materia·
· listische en de spiritualistische. Heden ten dage is zij scherper dan
A ooit, en voor nog onafzienbare tijden zal zij in de menschheid, ware
"kanker des geestes, blijven voortwoekeren.
Dit hangt van velerlei factoren af. Allereerst wel hiervan, dat het V
‘ aanvaarden van de een of de andere dier beide mensch~ en levens~ ·
opvattingen wel zelden alleen bepaald wordt door rustige verstan~
delijke overweging. Afgezien van den drang door opvoeding, om­
geving, maatschappelijke omstandigheden uitgeoefend, speelt hier
, iets, wat ik een soort organisch instinct zou willen noemen, een groote l
g g rol. Sterker dan de overtuigendste redeneering geeft dit onbewust,
vaak bij de keuze den doorslag. ,
Poeta nascitur: men wordt geboren met bovenzinnelijke neigingen,
met een drang naar mystiek . . . of zonder dien. Het geloof moet j
j gegeven worden: n'est pas croyant qui veut! l
Daarnaast staat, dat er in deze zaken heel wat verwarring en mis~ A
verstand heerscht. Spiritualist zijn behoeft niet synoniem te zijn met: S
‘ alles zonder onderscheid slikken. En evenmin met: zuiver idealist ‘
· zijn of mysticus. Hoeveel gezond verstand en critisch scepticisme
schuilt vaak niet bij den meest innig ,,geloovige". En hoe plomp mate~ ?
rialistisch is niet vaak in handel en wandel en aanschouwing der T