HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

" '°"?%~ ‘ " ‘^ ' " ‘ï r" ‘ ‘ ’ t M ~ "" ·* T ‘ ·f‘ Lip ` :» ·.., : · #·­ ·4 · . .' l I
ll P
j .
I 43
j 2. Uit de statistiek der onjuiste antwoorden blijkt, dat het getal
hiervan, zelfs voor de eenvoudigste opgaven, mettertijd niet is afge~
l nomen: van leeren, dus van verbetering, blijkt niets. (
3. Dezelfde statistiek leert, dat verreweg het hoogste percentage I
, ` der onjuiste antwoorden betreft uitkomsten, die één eenheid te hoog J
of één te laag zijn (z.g. i" l fouten). PFUNGST heeft onomstootelijk U
bewezen, dat deze fouten afhangen .... van wien als teekengever
fungeert. Is de teekengever te geconcentreerd, te verlangend naar
jl de goede uitkomst, dan ontspant hij zijn aandacht iets te vroeg en
l een - l fout is het gevolg. ls hij eens niet voldoende oplettend, dan
laat hij de goede uitkomst voorbij gaan; het paard vertelt zich: en
’ begaat een + l fout.
j Nu kan men hiertegen aanvoeren, dat ook z.g. nunwissentliche"
E proeven geslaagd zijn. Proeven dus waarbij KRALL de uitkomst van
l de gevraagde berekening niet kende, en dergelijke. Wanneer men
l nu de bloemlezing dier proeven, door MADAY bijeengesteld uit dag-
, blad~ en tijdschriftartikels van verschillende schrijvers, nagaat, dan
ä komt men noodzakelijkerwijze tot de overtuiging, dat proeven, die wer~
g kelijk die·n naam verdienen, nooit genomen zijn. Wel werden allerlei
il rekenopgaven, vnlk. worteltrekkingen, voorgelegd (n.l. met krijt op ,
j een bord geschreven), waarvan de oplossing in een gezegeld couvert
; meégebracht, den aanwezigen ondersteld werd, onbekend te zijn,
j maar dan was van de twee dingen: vraag en antwoord, opgave en
l uitkomst, toch al reeds de eerste helft: de opgave, bekend. Proeven 1/
waarbij zoowel de vraag als het antwoord allen aanwezenden onbe~ i
l kend was, hebben niet plaats gevonden, zijn althans niet beschreven. l_
l Ook de laatste proeven, waar KRALL, na de opgave op het bord te jl
á hebben geschreven, met zijn bezoekers buiten de stal treedt en van
achter een deur, of door een kijkgat, de paarden bij het antwoord ï
stampen beziet, bewijzen dus niets. Hetzij KRALL, hetzij een ander, £_
kan vlug de opgave uitgerekend hebben, en bij het luisteren naar het g
antwoordstampen op eenige wijze het oplossing~signaal (optisch,
acoustisch) gegeven hebben. A ‘i
Hier komen wij op een groot en nieuw gebied: velen die dit zullen #
E lezen, zullen wanneer zij lezen, dat de gedane opgaven o.a. -1e en 5e lj
ä machtsworteltrekkingen inhielden, verbaasd uitroepen: ,,jawel, reken
die maar eens vlug uit het hoofd uit, in den tijd, dat men een stal J t`
uitloopt en achter een deur gaat staan !" Inderdaad ~ dit schijnt ·,
2 ` wel onmogelijk. Het is echter veel eenvoudiger, dan het schijnt. Er
bestaat een groot aantal van allerlei ,,Kniffe", trucs en handigheden,
om de meest wonderbaarlijk schijnende opgaven op te lossen. Wie , _x
daar meer van wil weten, verwijs ik naar een alleraardigst en leer~
zaam boekje van P. MAENNCHEN, over de geheimenissen der reken~
e ~ , *4*