HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 46

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

er ~­ . ,
. · ll
1
42 j
6. Echte menschelijke intelligentie; n. verstand.
7. Gemengde onderstellingen: o. samenstelling van twee of meer
der hierboven genoemde 13 mogelijkheden. I
lk zal MADAY nu niet stap voor stap in de ontleding dezer veertien
onderstellingen volgen. Voor den ,,slimmen Hans" van VON OSTEN ‘ ­
staat, door het onderzoek van PFUNGST vast, dat onwillekeurige
. teekens met het hoofd het begin en het eind van het antwoorden i
stampen beheerschten. Voor de paarden van KRALL zijn verscheidene
mogelijkheden aangegeven: eenig bepaald vast teeken schijnen deze 1
niet noodig te hebben. Zij reageeren op eenige beweging hetzij van I
KRALL of een der knechts, hetzij van een der toeschouwers 1). Noch j
de beweging, noch het bewogen lichaamsdeel, noch de bewegende ,
persoon behoeven voor een dergelijke "dresseerteekengeving" altijd
dezelfde te zijn 2).
Daarom beteekent het ook niets, dat KRALL verzekert, dat de
paarden ook antwoorden, als zij de oogklep voor hebben 3): bij ont~
stentenis der optische teekens, kan van acoustische gebruik ge­ ’
maakt zijn. Dit laatste is waarschijnlijk altijd het geval geweest bij M
het blinde paard Berto, waar KRALL en zijn aanhang veel ophef van ä
gemaakt hebben. 1
Van den hond Rolf is tot heden niet bekend, op welke wijze hij "
teekens ontvangt. Een eigenlijk objectief onderzoek door onpartij~
digen heeft trouwens nog niet plaats gevonden.
Wat echter ten duidelijkste er voor spreekt, dat de antwoorden
‘ der dieren door menschen ingegeven zijn, wil ik hier noemen. Be~
Y ginnen wij met de rekenkunst der paarden. j
1. Er is bij deze dieren nooit iets gebleken van trapsgewijze
l aanleeren: toen zij eenmaal iets stampspellen konden, sprongen zij
letterlijk van het noemen van cijfers op machtsverhellïng en wortel~
trekken.
I) Een dergelijk, als het ware den toeschouwer om een teekcn vragen, der paarden, 1
en daar nauwkeurig op afgaan, vindt men bij MADAY, bldz. 236 en 256. Een toe-
schouwer bereikte daar, door het eenigszins strekken van een been, dat een der paar-
den in plaats van de goede uitkomst van een worteltrekking, driemaal achtereen geheel
andere getallen stampte.
2) P. HACI-IET«-­SOUPLET heeft een paard op 135 verschillende teekens gedresseerdl Y
(Le dressage des animaux. 2e Ed. Paris. F1RMIN·-DIDOT 1911. Aangehaald bij MADAY
bldz. 252).
3) Alle eenigszins belangwekkende antwoorden, in KRALL`s boek vermeld, zijn ver-
kregen in proeven zonder oogkleppen. Alle wonderpraestaties. als 5de machtswortel- .
trekking enz.. waar SARASIN over in verrukking is geraakt, kortom alle verrichtingen
der paarden, waar publiek bij aanwezig is geweest, geschiedden zonder oogkleppen.
Het schijnt, dat de paarden, zeer menschelijk, zich aan die oogkleppen, wegens het
wantrouwen jegens hen, dat er uit spreekt, ergeren, en dan uit ongemanierdheid ver-
keerde antwoorden geven .... 1 1
B