HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 45

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.49 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

­Y-, V , wi ~ ~ A T Tï*=’ï·ï<=,ï«*?T"**i**‘=*r#‘¥¥:?¥@ïv%‘¢"="#"‘ï2·=*·v·=:~=¤+=~#r"·¢=’"ï·ï¢ . .
41
( plaats gehad, en zijn ten deele nog dagelijks waar te nemen. Als de
dieren zelf niet ,,denken”, waar komen dan de antwoorden, die zij
geven, vandaan? Daarover heden enkele opmerkingen.
Dr. STEPHAN voN MADAY ‘) heeft het allen, die over de heden-
) daagsche wonderdieren wat te weten willen komen, erg gemakkelijk
gemaakt. ln een voor enkele maanden verschenen boekwerk van 461 1
bladzijden gr. 80, voorzien van een 162 nummers tellende literatuur-
l lijst, heeft hij ongeveer alles samengevat, wat sedert VON OSTEN's
Q in de openbaarheidtreding over ,,denkende dieren” is gedrukt ge-
j worden. Bovendien is zijn boek rijk aan critiek, en aan zeer juiste en
zaakkundige opmerkingen en overwegingen. `
Q á Slaan wij nu zijn boek er op na, dan vinden wij over den oorsprong
( der verschijnselen netjes onder elkander gerangschikt 7 hoofd- en
14 onderhypothesen, door verschillende onderzoekers opgesteld. De
bespreking daarvan beslaat volle 40 bladzijden. Noemen wij ze op
het rijtje af, dan vinden wij:
l. Bewuste dressuurteekens, en wel: a. optische (hoofd-, hand- of
lichaamsbeweging, knippen met de oogleden of wenken met de `
oogen); b. acoustische (geheimspraak); c. taktiele (trekken aan den
A teugel en dergelijke).
2. Onbewuste signalen, en wel: d. optische (als bij a.); e. acous- (
tische (onwillekeurig fluisteren, ademhalingsgeruischen); f. op den 1
drukzin werkende (blazen, bloeddruksveranderingen, verandering Z
van de polsfrequentie); g. op den temperatuurzin werkenden (bla- ·
zen, warmteuitstraling uit de huid bij verschillende bloedvulling, als (
bij schaamrood het geval is); h. op den reukzin werkende (veran-
deringen van den lichaamsgeur bij emoties, zweetlucht); i. op onbe-
kende zintuigen of zinnen (electrischen, magnetischen zin enz.) wer- V (
kende (schommelingen van den psychogalvanischen reflex, samen-
hangend met de zweetafscheiding). ,_,
3. Direkte overdracht van psychische energie zonder tusschen-
komst der zintuigen: k. gedachte-overbrenging, telepathie, psychische
stralen, bezetenheid).
4. Lagere, ook andere dieren toegekende, verstandelijke vermo- j
gens: l. associatie van voorstellingen, geheugen, opmerkzaamheid, I
probeermethode met verbeeldingskracht.
5. Tot heden onbekende geestelijke vermogens, die tusschen rl
menschen- en dierenverstand in zouden staan: m. intellectoied ver- l
schijnsel, psychoied mechanisme a
1) S. VON MADAY, Giebt es denkende Tiere? Eine Entgcgnung auf KRALI.`s ,,Dcn-
kende Tiere". M. ENGELMANN. Leipzig 1914. j