HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 44

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.49 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

J ` J 1 _ ‘ _ _ J ; _ _ L Y ____ , 1 _ Y _t•"iv _/«<· V. ­· ­'
40
is de herhaling van toevallig verrichtte handelingen, die door het (
aangenaam succes met lustgevoelen ,,betont'° zijn geworden.
Van geen enkel dier is nog ooit bewezen geworden, dat het den
zin van onze woorden verstaat, wanneer deze geheel zonder eenige
nevenomstandigheid, of nevenbeweging uitgesproken worden. Be-
paaldelijk geldt dit van het paard. Vooral hierover zijn alle eenigs~
zins critische schrijvers het eens: duizende jaren achtereen hebben
elkander opvolgende geslachten paarden, als militaire rijdieren, ge~
leerd, bepaalde bewegingen uit te voeren: maar zelfs een oude vol- I
leerde huzarenknol slaat op het enkele gesproken commando niet in )
I draf. DECROIX I) heeft een prijs uitgeloofd voor ieder die een paard )
zonder zweepslag, of knal of andere begeleidende gebaren of teekens I
(trekken aan de teugels enz.), enkele eenvoudige bewegingen, zou M
( doen verrichten op enkele eenvoudige toeroepen met vaste beteekenis,
­ als hil (vooruit I) haI (rechts I) heI (links I) hoI (halt!). De prijs is nog
niet uitgereikt. Zelfs deze allerelementairste taal, dit paardenvolapük y
(volapük hippique) zooals de uitvinder het noemt, kon geen paard
bijgebracht worden. MADAY 2), die dit ook vermeldt, geeft een zeer
aannemelijke verklaring voor deze leertraagheid: voor het leeren
­ begrijpen en onthouden van klanken, woorden, enz., is het ze kunnen
nadoen, van het grootste gewicht. Ook wij leeren door na te spreken. A
I Daar het paard niet kan naspreken, en evenmin hoornsignalen enz.
kan nadoen, leert het de gesproken commando's, de signalen enz. zeer
moeilijk onderscheiden. Zelfs van papegaaien, die wel naspreken,
is het nog niet ontwijfelbaar zeker vastgesteld, dat zij de beteekenis
der gehoorde en herhaalde woorden begrijpen.
‘ Te verzekeren, dat een paard, zoo van de weide, eenige menschen~
taal volledig verstaat en zich, zij het door een stampalphabet, na
N enkele weken of maanden er in kan uitdrukken, is dus in krasse tegen~
j spraak met alles wat wij, met bijna volledige zekerheid weten.
DENKENDE DIEREN: HET AANDEEL DER MENSCHEN.
Men zal kunnen zeggen: dat de geestesuitingen der paarden van
VON OSTEN en van KRALL, van den hond Rolf van mevr. MöKE.L
enz. onmogelijk zijn, is goed en wel: maar zij hebben toch maar
I) E. DECROIX, Projet de langage phonetiquc universel pour la conduite des ani-
maux. Bulletin de la Société nationale dacclimatation de France. ‘l‘ime anneé. bldz. 241.
Paris 1898. Aangehaald naar PFUNGST, l. c.
2) MADAY, l. c. bldz. 226.