HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.50 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

`, . _ Y Y ` ` `_ .­ ., ,­ . ­ . , _ M , V «:»»;»;j;vny·_ JF! a· m
38
mogelijk op elkaar gepropt, een bol zouden vullen, die het geheele
planetenstelsel tot aan Neptunus zou kunnen bevatten! Maar zou `
SCHLIBERT, die met dergelijke getalen zonder moeite goochelt, zelf
eenige voorstelling van 10*0 hebben? Of zou een onzer, indien hij l
op 10*0 apen het uitzicht had, het merken als er op een keer eens . .. I
een paar sextilioen ontbraken?
Natuurlijk niet. Evenmin als eenig gediplomeerd of leekenbelijder j
der homoeopathie zich een voorstelling kan maken van de hoeveel~
heid water noodig om een 30ste centesimaal verdunning te bewerk~ ·
j r stelligen. Maar dat raakt niet aan de hoofdzaak: de hoofdzaak is,
0 dat wij, wat wij ons niet rechtstreeks als getal kunnen voorstellen, E
langs een omweg toch kunnen begrijpen. Niemand heeft een begrip j
van een leger apen uitgedrukt door een getal met veertig nullen,
1 maar ieder benadert reeds het begrijpen, als hij zoo’n getal belichaamd
denkt in een bol, waar het geheele planeten-stelsel in rond wentelen j
kan. Bestaat er nu eenige grond, een enkele aanduiding, dat een
paard, over de grenzen van zijn rechtstreeksche getalonderscheiding jl
heen, tot tienduizenden kan tellen?
Een ander punt is dit: er behoort meer dan ,,telvermogen" toe
om te verrichten wat de paarden van KRALL deden. Niet alleen de
i vier elementaire rekenwijzen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, "
deelen, maar ook de hoogere: machtsverhefling en worteltrekking. E
(Tot logarithmen is het niet gekomen, voor zoover ik weet). Wanneer ­
wij nu alleen ons gewone gezonde verstand gebruiken, is er danook j
maar een aanleiding om te onderstellen, dat een paard het begrip: vl
machtsverheffing, het begrip cubieke wortel kan ontwikkelen? Men · _?
bedenke hoeveel moeite het kost, dergelijke begrippen bij te brengen "
aan menschen, en niet alleen aan Bakairïs maar aan dezulke geboren V
. en getogen in onze hedendaagsche westersche beschaving .... Men _
l probeere eens 2d@, 3d@, ‘l<l<= machtsworteltrekking .... , . . zelf goed ï
onder de knie te krijgen. De paarden van KRALL verrichten dit A
zonder moeite.
Nu verklaren de geloovigen in de rekengave der paarden, dat l
deze analoog zou zijn, aan wat bij sommige rekenwonders onder ë
de menschen voor kan komen. Men treft somwijlenlbij halve idioten
_ een bijna onbegrensd cijfergeheugen en formeel werkvermogen met ·
getallen aan, terwijl de overige verstandelijke begaafdheden zeer laag
staan. Dit moge juist zijn, ook mag er veel verhevens zijn in de voor~ §
stelling, dat de wiskundige bevatting geheel op zich zelve zou kunnen à
staan, als een onafhankelijk aprioristisch conceptievermogen van
abstracte grootheden, en derzelver verhouding, buiten en boven alle .
overige kennis door ervaring, en alle erkenning, door rede verkregen;
maar dan behoort er toch een aan waanzin grenzende verbeelding
1
l
l
l