HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 40

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.50 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

. , . . _ , 4 _ j _ V g ,,·;,,;q£~q _ ïf~`.·#, """ *7 .
. j j __ _; ..4, ....` . .`._ _ _ .,¢_ , j, nw .
36
hen, de heer K. KRALL, een vermogend juwelier uit Elberfeld, vatte l
het denkbeeld van VON OSTEN weer op, en begon ettelijke paarden
af te richten zooals ,,de grijze meester" dit gedaan had.
En hij verkreeg uitkomsten, nog wonderlijker dan deze ooit ge~
droomd heeft. Zijn paarden leerden met behulp van het stampalpha~
bet, antwoorden geven, die van de meest onbetwistbare verstande-
lijke ontwikkeling schenen blijk te geven; zij losten moeilijke reken- .
kundige vraagstukken op en trokken vierdemachtswwortels en deden
wijsgeerige uitspraken in phantastisch phonetische spelling als: ,,Ig
denk, ig bin" l).
Zooals alle waarheid en .... waanzin wanneer het uitersten betreft,
werkte dit voorbeeld aanstekelijk, en weldra hoorde men van een
hond te Mannheim, die door kloppen met den poot o.a. mededeelde, _
- dat hij deel uitmaakt van de oerziel (,,Lol Teil von Urseel"!) .....
Talrijke geleerden en leeken hebben van dit alles met vervoering
kennis genomen. Er is een vereeniging gesticht om de dierenziel te
bestudeeren, de nieuwe dierenpsychologie te beoefenen.
Een half dozijn tijdschriften is er vol van, en met de geschriften
gewijd aan de denkende dieren zou men alle grachten van Amsterdam
kunnen dempen, en tot ,,boulevards" herscheppen. Godsdienst en
. politiek, vegetarisme, mystiek, werken met de wichelroede, spiritisme,
wat al niet, dat er niets mee te maken heeft, is er bij te pas ge~
komen ...... ‘
nu
=x= =r
Wie partij wil kiezen ten opzichte der denkende dieren, moet over
twee zaken het met zich zelf eens zijn: Eerstens over de theoretische I
vraag: is het denkbaar, dat de dieren inderdaad de hun toegeschreven _
denkprocessen verricht hebben? En ten tweede: kunnen de als door~
dachte antwoorden opgevatte klop~ en stampreeksen, ook een andere
verklaring hebben? `
Waar ik schreef: is het denkbaar, bedoelde ik dit natuurlijk niet
in den wijdsten zin. Alles is denkbaar, dat is juist het eigenaardige
van den menschelijken geest, aan welks verbeelding, d. i. macht tot 1
het scheppen van beelden, geen grenzen gesteld zijn. En dit is nu ·‘
juist de plicht van wie zich in zijn denken niet laat meeslepen door
ongebreidelde phantasie: te toetsen welke denkmogelijkheden ooit
werkelijkheid kunnen zijn of worden, en welke niet.
1) Het schijnt echter, dat deze zin, al doet KRALL die hem als motto voor z'n boek
gebruikt, dit zoo vóórkomen,.door de paarden niet gestampt is geworden. Men ver·
gelijke het nader aan te voeren groote werk van S. v. MADAY. Gibt es denkende
Tiere? Leipzig. ENGELMANN 191*1.
il