HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 38

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

34
wijzen ligt niet in mijn bedoeling. Elk arts wendt dagelijks min of
meer psychotherapie aan; en bovendien bestaat er een geheele ge-
neeskundige specialiteit, die deze behandelingswijze bij voorkeur toe~
past . . . precies als de magnetiseur. Het verschil is alleen hierin: de arts
werkt met zijn volle kennis van het menschelijk lichaam, deszelfs bouw,
verrichtingen en ziekelijke afwijkingen, maar zonder de bombast en
het fluïdum. Daar het fluidum onbewezen is, onderscheidt den mag~
netiseur op hoogst gunstige wijze van den arts, alleen de bombast en _.
de onkunde. Daar deze laatste onbetwistbaar zijn, glijden de voor~ X
standers van het magnetisme hier natuurlijk overheen: te erkennen, ·
dat de magnetiseurs onwetende leeken zijn, die een onjuist bevonden
geneeskundige theorie uit de oude doos aanhangen ·- dat is niet
aangenaam. Dies hebben zij zich op het onbewijsbare fluïdum ge~
worpen. En de draai, die er nu vaak aan gegeven wordt, is deze:
niet gelooven aan het fluïdum is een bewijs van hopelooze botheid
op bovenzinnelijk gebied; er bij zweren is een diploma van mystieke
bevattelijkheid.
Slaat men nu echter de eigenlijke ,,occultisten" hier op na, dan
hoort men heel wat anders. Dan leert men, dat de occultisten de P
suggestie~ en de fluïdumhypothese rustig over een kam scheren: g
suggestie is een woord, wat dat eigenlijk precies beteekent, begrijpt
niemand; en fluïdum is iets, wat de magnetiseurs nooit hebben kun·
nen aantoonen. Hoe nu de occultisten de feiten dan wel verklaren
·­~ mijn bestek en de aard van dit Tädschrift laten niet toe hier
verder over uit te weiden. Volstaan moge, dat wie de uitoefening
van het ,,magnetisme" als een gevaarlijk handwerk beschouwt, zich
daarvoor, ook in zuivere mystiek, niet behoeft te schamen.
DENKENDE DIEREN.
Spiritisme, magnetisme, sterrewichelarij .... op den bodem van al
dit wondergeloof zit iets dat men als hypothese, zij het ook onjuist,
verheven kan vinden. Onsterfelijkheid der menschelijke ziel; bestaan {
van een universeel fluïdum, een soort hyperaether; invloed op ons
lot van de glanzende zonnen des heelals .... men kan onder de be~ |
koring van die denkbeelden geraken. Maar wat mij althans rechtaf
wêe aandoet, is dat wat men als nieuwsten vorm van ,,dierpsycholo~ l
gie" door enkelen aan de markt brengt.
Men kent de geschiedenis. WILHELM VON GSTEN, de in 1838 ..
geboren zoon van een nriddergoedbezitter", komt, na eenigen tijd als
l