HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 37

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

V
l _ 33
l Ten slotte nog iets. De voorstanders van het dierlijk magnetisme
schreeuwen er altijd over, dat de "materialistische wetenschap", de
A, ,,officieele geleerden" niet aan de fluïdumtheorie willen, omdat zij te
` grof­stoffelijk zijn aangelegd om de fijne mysteriën van het ,,psychi~
sche" te begrijpen enz. enz. Vooral diegenen, die zelve niets van
E mystieke leeringen afweten, maar er gaarne mee paradeeren, omdat
het chique is, of omdat het als verkiezingsleuze thans opgang kan
gb maken, blaten om het hardst daarover. .
‘ Zoo vaak herhaald, zou de verzekering, dat wij artsen blind zijn
voor alles wat niet urine, etter, drek~ en andere stoffen is, ons einde~
j lijk verlegen kunnen maken. Wanneer iemand u wil dwingen een
. , gedicht, waar gij niets van begrijpt, een schilderij, waar ge duizelig
van wordt, een muziekstuk, dat u als een verwarde wanklanken-
mengelmoes vermoeit, mooi te vinden, en bij uw verzet, maar steeds
` herhaalt: ,,dat komt omdat gij te bot zijt, gij zijt gesloten voor het
'{ *« verborgen schoon, te grof voor het aetherische, te klein voor het
f _.`_j sublieme .... dan eindigt gij met u te geneeren en gij neigt tot de
j _~­` bekentenis, dat gij dat sonnet van achteren naar voren gelezen,
heusch al beter begint te waardeeren.
Zoo dreigt het ook te gaan met de fluïdum­hypothese.Als men zoo
‘ ",`‘ D vaak verzekeren hoort, dat, hoezeer het bijvoegelijk naamwoord dit
'J niet zou doen vermoeden, het dierlijk magnetisme een geloofsartikel
is van verheven mystieke leering, dan eindigt, wie er niet aan gelooft,
j­i`` met zijn figuur verlegen te geraken.
jj Het ,,ik zie ik zie wat jij niet ziet" op wetenschappelijk terrein,
L ­ klinkt hatelijk en men gaat al spoedig verlangen, zelf ook het onzien~
_ lijke te zien. ` ,
‘ Dit is nu alles goed en wel. jammer alleen maar, dat het ,,dierlijk
- F magnetisme" door wie zich de eigenlijke vertegenwoordigers der
» g fl mystieke wijsbegeerte en geheime overleving noemen, verklaard wordt
§;._ .... voor een bastaardleer: een populariseering van slecht begrepen
T Y` occulte leerstellingenl Men weet, dat de magnetiseurs altijd op de
wetenschap schelden, en haar beschuldigen, zelve het magnetisme te
· L beoefenen onder den naam van ,,hypnose", ,,psychische therapie" of
D, E `;‘ wat dies meer zij. Dit is volkomen juist. De geneeskunde heeft aan
Q f ( MESMER en de vroege beoefenaren van het magnetisme veel te dam
l` ken. Zij heeft uit de magnetische therapie het fluïdum gedreven, toen
··‘.·i .·`` j het positief gebleken was, dat dit ontastbaar en onaantoonbaar was,
_ W z_=v;__ . en heeft voor de feiten, die de magnetiseurs door het ,,fluïdum" meenden
_ i W te bewerken, een andere verklaring gevonden: hypnose, suggestie,
{-.·f‘;ï persuasie, men noeme het zooals men wil. Maar het geheele gebied
·_ Lil: 1 l der npsychotherapie" is de wetenschappelijke ontwikkeling van het
‘ "magnetisme". Een bespreking van de psychotherapeutische genees~
I i
"`,· ·.