HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

" I . "
` 31
' de genezing naar! Een beetje magnetische passes daarbij ..... baat 1
het niet, het schaadt niet! _ g
l Maar ernstig gevaar schuilt in het feit, dat het zich onder uitslui~
` tende behandeling stellen van een magnetiseur door de geloovige I
schrijvers niet beschouwd wordt als een zich zelf met opzet verwaar~ l
loozen, maar als te volgen norm wordt aangeprezen. Lezen wij eenige g
bloempjes uit mevr. v. CALCAR's hierboven aangevoerd boek: ,,De
geoefende hand van een gezond en welwillend mensch is de beste ,
1 genezeres, en bevat meer geneeskracht dan de geheele apotheek" ‘).
1 De beroemde dr. A. j. DAVIS (?l) zegt: wij raden allen vaders en
moeders aan, de kinderen, als zij lijdend zijn, door oplegging der i
handen te behandelen, niet met twijfel, maar met het zekere bewust~
l zijn, dat zij hen kunnen genezen en dat de gezonde uitstraling van
hun levensmagnetisme de natuurlijkste medicijn is voor alle krank~
I heden" 2). Ongelukkig wacht men meest met het magnetisme aan te
wenden, tot de ziekte is ingeworteld en de patiënt opgevuld met l
medicijnen waarvan de uitwerkselen vaak veel moeilijker zijn weg
l te nemen, dan de kwaal zelf zou geweest zijn (B !). Als de geneesheer ’
het opgeeft, dan acht men het nog tijd om toch nog eens het mag~
, ­ netisme te beproeven, en wendt zich dan ongelukkig tot de somnam~
bules in plaats van tot het levende genezend magnetisme. Men keere
deze orde van zaken om. Beproef bij een opkomende ongesteldheid
, terstond de geneeskracht der hand: oefen u daarin om door maasage,
wrijving of bestrijking terstond het gestoorde evenwicht te herstel~
­ len (Y l) en de ziekten zullen geen vasten voet krijgen, niet bij u neste~
len en voortwoekeren (l !) 3).
Mij dunkt dat is genoeg. Schroomde ik niet, illuster voorbeeld
volgend, mij op een andermans terrein te wagen, dan zou ik zeggen:
de ouders die hun kinderen wanneer zij lijdend zijn ,,behandelen"
· met handoplegging, komen in gevaar doodslag te begaan door nala~
tigheid. Maar de auctor intellectualis (heet het zoo niet strafrechtelijk Y),
die hen er toe heeft aangezet, bedreef moord.
Nu kan men misschien zeggen: al die aanhalingen uit dat boekje
van mevr. VAN CALCAR beteekenen niet veel. Dat is een geschriftje
bestemd voor de propaganda, dus natuurlijk vol boerenbedrog. Maar
wend uw blik ver van hier, naar de wereldstad Parijs, ~ waar zich
bevindt een echte ,,université magnétique" en buig u voor de won-
deren daar gewrocht!
Over die ,,université magnetique" ontleen ik de volgende gegevens
aan een boek van dr. SAINT~AURENS ‘*). De school is in 1880 opgericht
wïlï. VAN EJALCAR 1. c. bldz. 2.
2) Ibidem bldz. 6­­7.
3) Ibidem bldz. 15·-16.
‘*) Les charlatans de la Médecine, Paris, BAILLIERE 1904.
` W