HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

. » ¤_
. 30 .
Tot hier toe hebben wij de zaken zuiver theoretisch bekeken. v
Dalen wij thans af in den modder der werkelijkheid. _
Dat door het onbewezen fluïdum, eenige organische ziekte ooit
genezen zou zijn, is volstrekt onbewezen. Op het gebied der tijdelijke l
schijngenezingen van nerveuse stoornissen · daarentegen bereikt `de
magnetiseur uitkomsten ..... zooals ieder geneesheer zonder hocus
pocus van passes enz. ook bereikt ..... zoo lang als het duurt. De
door magnetisme voltrokken wondergenezingen, zooals bijv. die welke j
door mevr. C. ]. VAN I-IOLTHE TOT ECHTEN geb. KLIYPER VAN
HARPEN worden medegedeeld 1), gronden zich op verhalen of van de l
genezen zieken zelve, of van de genezende magnetiseurs of ~seuses.
Met zoetsappige schamperheid pleegt er dan nog iets bij te staan, _
dat het oordeel (diagnose, prognose) van een arts over den zieke
i moet voorstellen, oordeel, dat natuurlijk volledig te schande gemaakt (
wordt, door de wonderbaarlijke uitkomsten der magnetische kuur. (
Alles wat lijkt op een nauwkeurige ziektegeschiedenis, eenige zuivere
anamnese of diagnose ontbreken 2). De ,,genezing" wordt vastge~ _
steld, door den zieke, door den behandelenden magnetiseur of door
‘ vrienden of kennissen, van hooren zeggen. De eenige documenteering
» der verhalen is een verklaring van vijf leden van het hoofdbestuur * `
eener spiritistische vereeniging, dat zij ,,de oorspronkelijke brieven
en attesten" waarvan de gevallen zijn afgedrukt, gelezen hebben,
wat niets ter zake doet en waaraan niemand twijfelt. Maar wat voor ~
gevallen zijn het! Tuberculose, Hjt, bloedvergiftiging, krankzinnig-
n heid, sedert zeven jaren durende hevige darmbloedingen, chronische `
galsteenkolieken, kinderverlamming, ,,uitgroeiing van twee doornen
in de ruggestreng", platvoeten, neuspolypen, idiotisme. Wanneer
men dat leest, verschijnt u de lijdende menschheid in twee helften
r gedeeld: de geneeselijke zieken, die, o armen! door de dokters ver~
knoeid, en de ongeneeselijke, die door enkele passes van een magne~ `
tiseur weer gezond worden.
Het lijkt wel een sprookje ....... zij het ook een van de baker.
Alleen - wij moeten bedenken dat vele ook ernstige ziekten hoezeer
ook verwaarloosd en verstoken van geneeskundige behandeling soms
nog wel weer spontaan ,,genezen", al is het er dan ook gewoonlijk
1) Als toevoeging aan het boekje van mevr. E. VAN CALCAR; ,,De macht der
menschelijke hand", waarschijnlijk 2de uitgave. Zaltbommel. P. WINK 1912 vgl. daar
bldz. l23·-·201.
. 2) Niet altijd. Van één zieke vernemen wij (vgl. bldz. 159), dat een somnambule
vastgesteld had (aan z'n flanel) ,,dat van de rechter long reeds een stuk, ter grootte
van een kastanje ,,vergaan" was". Van een ander (bldz. 105), die aan een heftige
· keelontsteking lijdt, verklaart een Medium (N.B. met hoofdletter M.) dat zij ,,typhus
onder de leden had, en dat dit het middel was ter voorkoming"! ~