HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

I . _ . . ~ V if
28
Subjectief heeft men tallooze malen gemeend magnetische krachten l `
of toestanden met het oog te kunnen waarnemen. Een ieder kent de j
titels van REICHENBACH's geschriften over den ,,Od" of odische
kracht. Door velen werden zijn on- l
­ derzoekingen nagedaan, en de uit- g
*ï.ï Z;*ï*;% .· xèè ­ ­· ­ t F
komsten feitelijk bevestlgcl, maar . Q
rë ·‘·­· ïëïï . . 4
ï;, toegeschreven aan onwillekeurige {
‘5ê§x¤á=è*ê§ê. . l
suggestie, door den onderzoeker ä
fi ¤1lïQ€O€f€¤d op Zijn ,,sens1t1even . j
­
Alleen A. DE ROCHAS 1) verklaart ;
, ” `' - z· ‘ l ; ­ ­ ­· ­­ ‘
positief, dat zijn proefpersoon bij .g
=.·ä.» til I x··` , ­"*li¥·· ' · ­'
lj? , ·l? ï$ 1 l ;,v. een electromagneet, waar de VOe·· l
gin;. ‘ ‘ d d b · ·­ k ­ k l
t;,>;.,_.; .__.. .. , _ .t· ;. à;.,,·j,.; i­. en e stroom uiten zijn ennis on _ j
’Y~­ïï:· ’ ' ‘ Viïër , ~ ` ;’ · Y ­· . . l
__ J _ in-, uit- en omgeschakeld worden, l
‘ ï·*iï*äï? ï.‘T` « *~' , , · · Q. ·?·¤ .. 1
/ rg- 7* . _;-j ‘ ‘ altijd correct opgaf, wanneer het =
­·" Fl . · ._;‘ï ‘ l jv 2 . .
_ /» , ‘ toestel magnetisch was en dan de
_ § _ _ ¢#‘¢` ’ iF­ # 1 . . . i
_ «­ , ;f’ ·. j« polen onderscheidde en juist aan- gj
' " wees. (Dok aan het menschelijk li-
;,. ,1- ‘.‘. 5 . .. ~
‘»_r ­:.e· I chaam onderscheidde hi rechts en l ‘
_ .;_r.·, r;~ .,y.. l nk:. 1 · ä 1 #
·· ¤>’v·" ”.>>.';-_’€rr`»ä-"‘·r, ï_, :­ · ­ `
= E ç=:< =j;;=r links, een verschillend gekleurde {
‘ · ` ` `· j uitstraling. `
_ ,7/ · ­ _ Deze proeven van DE ROCHAS Q
.--.1 /’/' <, fi. /./,y//·"/ik/."/r'/' __ E
·, zijn, zooals alle van dezen onder- j
J ` zoeker, even wonderbaarlijk en on- j
. H __ l '
Alsdnvfrlucháing van het berwg geloofelijk als belangwekkend en i
UIOQQ C €Z€I' lt QLIltlQ€ pI`€I1tj€ VBII , l
CHODOWIECKI waa,.d€€r€n_ Met ho? boeiend beschreven.HoeDEROCHAS j
V€€l¤V€Yï¤iQï¤Q Zwäaïïërüe Volgêllng zich echter inderdaad gevrijwaard l ‘
van MESMER den arm, om zijn ,,sujet h f b ,
met Huïdum te dranken! ee t van on ewuste suggestie, ijv. è
in den vorm van onwillekeurige j
. teekenen, is in zijn verslag niet nader beschreven. Een ieder, die met l
I
hystericae(ci) heeft omgegaan, zal wel met mij eens zijn, dat dit voor Q
een oud-overste van de genie, misschien geen zoo eenvoudig werk ï
j
is geweest. ,
Objectief is een ,,kracht", die van den mensch moet uitstralen, f
dus niet aangetoond. Aan de subjectieve gegevens, hoe belangwek- j _
kend ook, kan slechts zeer betrekkelijke waarde gehecht worden. -
Hiermede is echter niet eze d, dat in dat z. . ma netische fluïdum ;
9 .
niet iets schuilt, al zij het dan ook geheel iets anders, dan wat de ïï
magnetiseurs er van meenen. 7
Ad. 2. Theoretisch is er evenveel grond geneeskrachtige werking
toe te schrijven aan een mogelijk menschelijk ,,fluïdum", als aan
1) A. ms Rocmxs, L'exténonsat1¤¤ de la sensibïlïtè. Paris. C1-mMuEL, 1899.