HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

l VA N nv ,T,.,,,_ _,.,_.- _;,..r~,,..,,__á,____',Y , D .-.,Y .g,¤­­·-­i,r:­­·_‘·yr··•­j~*r'?"*‘·l:·Z r ·"’£?"' " _·=·ï ` ~ ` , ‘ , ’ ‘_-ä
. ' ”
¥ 27 ’
1 OVER DIERLIJK MAGNETISME. 7
Om te beoordeelen of ,,dierlijk magnetisme" als geneeswijze recht
I van bestaan heeft, moet men beginnen met drie grondvragen te be- (
antwoorden: L
1. Bestaat er inderdaad, in natuurkundigen zin, iets als ,,dierlijk ·
· · magnetisme", fluïdum" enz.?
2. Kan dit fluïdum, indien het bestaat, op gezonde of zieke orga-
T. nismen of andere organen eenigen gunstigen invloed uitoefenen? ‘
3. Zijn er bepaalde personen, die dit fluïdum in bijzondere mate
· bezitten, of op geconcentreerde wijze kunnen ,,uitstralen"?
1 l Ad. 1. Er is tot op heden, nog nooit iemand in geslaagd, met
middelen ontleend aan de natuurkunde, het bestaan aan te toonen ‘
van wat als ,,dierlijk magnetisme" of "levensmagnetisme" wordt (
j aangeduid. Alle uitkomsten verkregen met daarvoor aangegeven
( instrumenten (den magnetometer van FORTIN, het toestel van PLA- F
lg NAT 1) en wat dies meer zij), of methoden (als het photographeeren
l der ,,fluïda" of uitstralingen van de menschelijke hand) zijn óf nega-
tief, als men ze met critiek toepast, of zoo niet, duidelijk en openbaar
bedongen door als grove fout werkende nevenoorzaken (warmte-
I straling, luchtstroomen enz.).
` Mijn persoonlijke ervaring, hoe bescheiden ook, sluit zich hierbij
volkomen aan, en nemen wij een onverdacht getuige uit het kamp
der voorstanders van het dierlijk magnetisme, H. N. DE FREMERY,
dan lezen wij in zijn brochure Pro dierlijk magnetisme: 2) ,,Zoo blijkt
( ook in het levensmagnetisme een kracht verscholen te liggen, die,
; zä moge dan nog niet objectief aan te toonen zyn 3), zich toch onmis-
Q kenbaar verraadt in haar werkingen" 1).
F Over een andere objectieve methode, het bestaan van een men-
schelijk fluïdum, af te leiden uit den invloed uitgeoefend op planten
en microbencolonies door "magnetiseeren", wil ik zwijgen. De bron-
nen van fouten zijn hier zóó groot, de proeven zóó gering in getal,
dat men aan deze vooralsnog geen wetenschappelijke waarde kan
hechten.
( 1) Beschreven bij A. BARETY, Le magnetisme animal, étudié sous lc nom de force
neurique rayonnante et circulante O. DOIN, Paris. 1896. (Vglk. bldz. 31).
2) Pro en contra, serie Vll, no. 6, Baarn 1911, vgl. bldz. 10, regel 13 v. b.,
3) Gecursiveerd door mij.
4) Dat DE FREMERY het goede recht der magnetische geneeswijze put uit het bestaan
1 van een magnetische kracht, het bestaan van deze kracht echter bewijst .... uit haar
werkingen, willen wij hem niet ten kwade duiden.
W