HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

' E
26 *
_ wat ,,ontsteking" is, daarvan ook geen analogiën in zijn voorstel~ .
lingsspheer bezit, dit begrip per intuïtie zou kunnen ontvangen ·­­· E
dat gaat myn intuïtie te boven. ·
Tot zoover de theorie. ln de praktijk ziet men den meest onger . .
rijmdsten onzin door allerlei menschen geslikt, terwijl toch zelfs de
l meest besliste geloovigen in de wonderen van het magnetisme rx
onder de schrijvers, met nadruk hiertegen waarschuwen.
RIKO 1) haalt met instemming de meening van H. G. BECHT 2) ,,een ·
in het vak ervaren man" aan, dat helderziendheid, ,,in de hoogere E
graden van den magnetischen toestand" een zeer zeldzame uitzonde­ j `
ring is. En hij voegt er zelf aan toe: ,,De helderziendheid is nooit .
standvastig, dus de exploitatie ervan, altijd dóór, en om het lieve l
geld, is: kwakzalverä". Hierover zijn eigenlijk alle fatsoenlijke schrij- (
vers over dierlijk magnetisme het eens. Volledigheidshalve voer ik
hier nog een Hollander aan: ,,Lichtgeloovigheid is hier een groote l
fout en gevaar" schrijft zelfs mevr. E. VAN CALCAR in haar overi~ l
gens van kritiek niet overvloeiend boek: de Macht van de mensche­ Q
lijke hand 3), ,, .... want", voegt zij er (passim) aan toe: ,,van de E
honderd somnambules zijn er geen vyfwaarlyk helderziende, al spre~
ken zij met veel meer aplomb, dan zij anders gewoon zijn". Naar
de meening van deze zeker onverdachte getuige, heeft dus iemand (
die een somnambule in zijn ingewanden wil laten kijken, vijf en ‘
negentig kansen op honderd, dat hem bewust of onbewust wat voor~
gelogen wordt. En in de vijf keer per honderd, dat een somnambule
` vwaarlük" helderziend is volgens mevr. VAN CALCAR, kan slechts ë
op de sectietafel uitgemaakt worden .... of dit inderdaad het geval 1
was!
Hoogst verstandig dus zoo`n orakel te raadplegen, en zeer begrij~
( pelijk, dat zevenduizend Nederlandsche ,,burgers" (volstrekt geen ë
analphabeten!) de broodwinning, ook van die .... eerlijke lieden,
wettelijk beschermd willen zien! (
1) A. RIKO, Handboek ter beoefening van het magnetisme enz.. De aangehaalde
plaats komt in de mij ter beschikking staande 2de uitgave, 's­Gravenhage 1896,
Haagsche boekhandel en uitgevers-maatschappij, als no. 196 op bldz. 174 voor. Voor
andere uitspraken van den zelfden schrijver over de somnambules enz. vgl. hoofdstuk '
XVIII. 7
2) H. G. BECHT, De mesmerische tooverlantaarn. Een bladzijde uit mijn praktijk.
Enschede 1876, M. ]. VAN DER LOEFF (aangehaald naar RIKO).
3) Op bldz. 108 en 109 van de blijkbaar 2de uitgave, Zaltbommel 1912, N. V.
uitgeversmaatschappij en boekhandel v/h. P. WINK. (