HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

_ 4 ~, ~ .­ __ _{___,, _·­··’".·r~<­¤r·¤¤”*§?Fiï’䢤•?;=xa€"YY5°·"VF':!?j'Y’W"^*‘ïY,•;#Mi §w”1>"'ï' F ¤*°I.ïi'f:$7*Y`;~Y/Y Ci»Y,`,Tü7l';|i» i ,­» J, l f. l '..;;V`;·V‘ï«rl4"~ ff , ‘ A
i
23 ` E

‘ De vraag of iets als "helderziendheid" bestaat, of bestaanbaar is,
dus, in het algemeen uitgedrukt, of een mensch, langs anderen, dan Y
den zintuiglijken weg, kennis kan erlangen over de buitenwereld, is 1
· duizend maal met evenveel klem bevestigend als ontkennend beant~ ‘
woord. Daargelaten de wonderdaden der somnambules van de, om ,
, _ zoo te zeggen klassieken, onder de Fransche magnetiseurs; DE PUY
. I SEGLIR, DESLON, DUPOTET DE SENNEVOY, LAFONTAINE, DELEUZE,
e en zoo vele andere, hebben tot in den laatsten tijd talrijke weten-
«"] schappelijk geschoolde onderzoekers, MYERS en PODMORE, FLAM~ t§
MARION, RICHET, LOMBROSO, OCHOROWICZ, om slechts de bekend~ I
" ste te noemen, ,,spontane" feiten van ,,telepathie" en dergelijke, voor
zoover mogelijk, gecontroleerd`, of getracht het ,,overbrengen" of J
,,lezen" van ,,gedachten" proefondervindelijk te toetsen. Van deze
laatste onderzoekingen kunnen die van LOMBROSO met PICKMANN j
gevoegelijk ter zijde gesteld worden. OCHOROWICZ maakt bij de ï
lezing van zijn hoofdwerk ,,La suggestion mentale°' 1) den indruk van j
niet bijzonder critisch aangelegd te zijn. Blijven de proeven van
_ U RICHET en alle dergelijke waarbij twee personen, op verren afstand
op afgesproken tijd trachten elkander een ,,gedachte" over te voeren,
~,j‘ de één door actief zich iets vóór te stellen, de ander door passief zich
` daarvoor ontvankelijk te houden.
De uitkomsten van deze proeven waren voor een deel negatief,
‘ · voor een deel twijfelachtig; in enkele gevallen werden resultaten
verkregen, welke inderdaad slechts door een overgang der voorstel~ .
ling van de ééne op de andere persoon te duiden schenen.
_ Ook de enquête's over wat men eigenlijk telepathie pleegt te
noemen, hebben een groot materiaal van feiten bijeengebracht, die
slechts te verklaren schijnen of door ,,toevallig samenvallende"
hallucinaties, of door een op afstand werken, een op afstand bewust '
worden van voorstellingen.
` Hoe ongeloofelijk dergelijke verschijnselen zich ook mogen vóór~
doen, en hoe ongeloovig men ook geneigd moge zijn, zich er tegenover
te verhouden, het schijnt dat men op den duur de hypothese ,,telepa- ·
thie" voor het verklaren er van niet zal kunnen blijven verwerpen.
‘ Of wij nu echter hiermede voor het begrijpen der zg. somnambu~
_ lische helderziendheid heel veel verder zijn gekomen, is een tweede
. vraag. Een verre analogie kan allicht niet ontkend worden en wij
zien, althans in de verte, een verklaringsmogelijkheid geopend, al is
het raden van een gedachte, nog heel wat anders, dan het kijken in
r een ondoorzichtig lichaam.
Wij willen dus theoretisch aannemen, dat iets als somnambule
{ 1) OCHOROWICZ, De la suggestion mentale. O. DOIN, Paris. 1889. Hier vindt men
ook talrijke bronnen aangehaald.
i f