HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

22
,, schen, die gelooft, vast gelooft aan de onomstootelijke waarheid
aller mediumistische praestaties. En deze menschen ergeren zich er
bovenmate aan, dat, wat zij believen te noemen de ,,oHicieele"
wetenschap, over deze dingen zwägt, of zich bepaalt tot schokschou~ `
W deren. Zij hebben een desnoods scherpe kritiek liever, dan dood~
zwijgen. Welnu, waarom hen niet naar wensch en verlangen gediend?. j _
Allicht kan kritiek hen tot bezadiging brengen. En verder, eerlijk- _
heidshalve moet ik er nog eens op wijzen, dat in die medianieke ver·
, schijnselen alles niet zoo eenvoudig is als sommigen wel meenen. #:1
A Voor de telekinetische verschijnselen is dat zéér duidelijk. Voor de
teleplastische minder., Maar toch zelfs hier blijkt de scherpe kritiek "
van collega VON KEMNITZ niet toereikend om alles te verklaren.
Welnu, zoolang er menschen zich moeite geven om als VON
SCHRENCK~NOTZlNG materiaal te verzamelen, moeten wij, genees~
kundigen, °even onvermoeid en onverstoord dit bezien en ontleden,
totdat het bedrog, als het er is, tot in zijn laatste truc ontmaskerd is,
of het occulte, zoo het er werkt, zij het ook in nog zoo geringe mate,
is aangetoond. _
Volledige onvooringenomenheid, strenge, onverstoorbare objec~
tiviteit, ook tegenover de schijnbaar malste dingen, is, vind ik onze ~,j‘
j plicht, altijd rustig in acht te blijven nemen. `
OVER SOMNAMBULISME. '
j Als ,,magnetisme" worden bij de goé gemeente twee dingen aan? `
l geduid: l. het herkennen van ziekten en het aangeven van de be~
X handelingswijze van door personen in "magnetischen" slaap gebracht
(zg. somnambules); en 2. het rechtstreeks beïnvloeden van een zieke
of ziekte, door uitstraling van een ,,fluïdum" uit een "magnetiseur".
l Hier wil ik een en ander over de eerste soort van magnetisme te
jl berde brengen.
W Om te gelooven, dat door een somnambule een echte, organische '
ziekte genezen kan worden, moet men aannemen: ' _
1. dat een persoon in magnetischen slaap ,,helderziendheid" kan ~
_ erlangen, dus bijv. bij iemand van verre of van nabij, in het lichaam
kan zien;
2. dat de somnambule, in dien toestand, ook zonder eenige genees~ ^
kundige kennis kan ,,zien", welke organen ziek zijn en beoordeelen
welke de aard en ernst der afwijking is; en U
3. dat zij ,,zien" kan, welke behandeling voor die ziekte nuttig is.
jl
:
`?