HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

W F IM ~_,___ Ww a,w...m UT., _.,,,-N-.·m¤­;r.r; ïï'TlQ ï"ï"ïfïïi `lr, Q
_ 19 I

voren allerlei schoone contróleproeven te bedenken ..... maar ze
uitgevoerd te krijgen, dat is iets anders! Het medium verklaart: ,,dit
sta ik toe, dat niet; dit wil ik zóó, en dat zóó: vindt gij het goed,
` 5 ' best -­· zoo niet, dan ,,werk" ik niet". Voor dit ,,c'est à prendre ou a
I laisser" gesteld, zwicht de onderzoeker gewoonlijk - en het geschiedt
I zooals het medium wil.
l I In het geval der media van VON SCHRENCK werd, naar ik onder- I
~¤ stel, de uitnoodiging een vinger in de keel te steken, courtoiselijk i
. · teruggewezen, en werd dus verholpen, door haar hoofd geheel te
passen in een soort sluierhelm, die om de hals met strakke steken aan
l de kraag van het tricot werd gehecht. De stopdraad werd eveneens
I achter in den nek, geplombeerd.
I Met dit al of desalniettemin, traden de verschijnselen nog op. Dus
tóch de occulte hypothese? VON SCHRENCK aanvaardt deze zonder
l aarzelen, en is in de overtuiging, het wetenschappelijk onaantastbaar
· bewijs der teleplasiën geleverd te hebben.
I _ Daar tegenover staat echter, dat op zijn voorzorgsmaatregelen
` hoe schijnbaar volmaakt getroffen, wanneer men ze in het algemeen
vr, beschouwt, hier en daar, wanneer men ze voor elke séance in bij-
- zonderheden ontleedt, toch altijd wat valt aan te merken. Dit werk
I ‘· van nauwkeurige zifting der beschreven feiten is gedaan door een
I ander collega uit München, frau dr. MATH1LDE voN KEMMTZ geb.
I SPIESS, die haar bevindingen in een scherp maar goed in elkaar
I gezet boekje openbaar gemaakt heeft l). Door nauwkeurige ontleding
I der protocollen bewijst zij, dat telkens wanneer in eene séance een
teleplasie plaats vond, er bij de voorzorgsmaatregelen een kleinig-
F heid vergeten was, waardoor alle overige voorzorgen volkomen
nutteloos werden gemaakt. Zoo wijst zij er op, dat vóór sommige
I séances het medium en gynaecologisch onderzochtgen bovendien in
I een tricot genaaid werd, wat een dubbele en zelfs overtollige maat-
; regel is, voor zoover het de vagina betreft, terwijl het geen sluierhelm
I droeg. In andere séances daarentegen werkte het medium naakt .....
I terwijl de vagina niet onderzocht was geworden. Dan zijn dus twee ‘
· in dezelfde richting werkende factoren aanwezig die het het medium I
gemakkelijk gemaakt kunnen hebben van allerlei in de scheede mede I
" te brengen, er uit te halen en er weer in weg te bergen. juist in die I
_ séances werden zéér groote (volumineuse) materialisaties vertoond.
Y Werd het medium geheel in tricoten helmsluier ingenaaid, dan ge-
beurde er soms niets. Die keeren, dat er een teleplasie optrad, leenen ·
zich de protocols, tot verklaring der feiten door bedrog : in een zitting ·
1) Dr. med. MATHILDE VON KEMNITZ. Moderne MediumforschungAKritische Betrach- I
tungen von dr. VON SCHRENCK-NOTZ.lNG's ,,Materialisatlonsphänomene'. ]. F. 1
LEHMANN. München 1914.
I =r<
l ,*5