HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

W. W W _.v.....,.­,­a . . ....,........ .. tw gg ._ » .,;.;ïiï ig; ,.*7;-; iii .,<. .'
_

17
melde (men denke aan de opzienbarende mededeelingen van W1LLIAM
CROOKES uit het jaar 1872 1) kies ik nu de allermodernste uit, beschre~ `
ven door een collega, dr. A. VON SCHRENCIQNOTZING te München.
Deze heeft een voor enkele maanden verschenen boek van 523 blad­
zijden, groot 80, met 150 afbeeldingen en 30 platen verlucht, gewijd
aan dergelijke door hem bestudeerde materialisaties, die hij ,,tele~
plasieën", dus "voorwerpvormingen op afstand", gedoopt heeft ').
· Deze vormingen werden · opgemerkt bij twee vrouwelijke media: l
Stanislava P., een l9­jarige Poolsche, en een andere, aangeduid als
Eva C., een 23~jarige Française. De algemeene verhoudingen waarin ‘
de proeven plaats vinden waren die van al dergelijke ,,séances". Het
` 1 medium zat in een door twee zware gordijnen afgesloten stuk van
1 de kamer, aangeduid als het ,,kabinet", dus gescheiden van, en
onzichtbaar voor de toeschouwers. Duisternis, of rood licht. Op
bepaalde oogenblikken opent het medium het gordijn en, in het
schemerdonker wordt men, naast of op of aan haar, vormsels gewaar,
E die blijkens blitzopnamen van zeer verschillend karakter bleken.
Soms waren het witachtige, vlokkige lichamen, soms schijngestalten
ä van personen of ,,geesten".
Dat die dingen er waren, daarover geen twijfel. Maar hoe kwamen
_ j ze er? Hier staan tegenover elkander: eerst de medianieke hypothese,
die aanneemt, dat die vormsels als zoodanig van te voren daar niet
bestonden en dus tijdelijk ontloken zijn om weer te verdwijnen. Voorts
de bedrogshypothese: dat die vormsels reeds van te voren als zoo-
_ danig bestonden, door het medium onopgemerkt waren medege~
bracht, en daarna weer handig weggemoffeld.
Wanneer men de voorzorgsmaatregelen leest, die VON SCHRENCK _
genomen heeft om bedrog uit te sluiten, zou men er toe kunnen
komen te meenen, dat die afdoende waren. In een reeks proeven
heeft het medium Eva .... geheel naakt gewerkt. Bij vol licht werd
zij vóór de seance in tegenwoordigheid van VON SCI-IRENCK en
anderen, geheel uitgekleed. Het haar werd losgemaakt en zorgvuldig
. uitgekamd. (VON SCHRENCK had pas met een ander medium de
. ervaring opgedaan ..... dat charmante geestverschijningen op dun 1
papier geschilderd, en opgerold, in de coiffure bewaard kunnen l
worden! 2). Daarna werden alle lichaamsopeningen, mond, neusgaten,
ooren, okselholten, rectum, vagina, grondig onderzocht. Dan pas
werd het zoo van buiten en van binnen bekeken medium in het
,,kabinet" geplaatst, nadat ook dit, natuurlijk, nauwkeurig was door~ I
1) Dr. A. voN SCHRENCK~NOTZING, Materialisationsphänomene. E. Raimnmnr, .
München 1914.
2) A. VON SCHRENCIGNOTZING, Die Phänomcne des Mediums Linda Gazerra.
`Q Leipzig, Mutge, 1912.