HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

i
i
; 14
­ Onder de z.g. spiritistische verschijnselen pleegt men al sedert
tientallen van jaren een bijzondere plaats in te ruimen aan de ,,phy~
sische phaenomenen". De verstandigen onder de spiritisten zijn nu
wel al zóó ver, dat zij de onderstelling, dat de geesten van afgestor~
ven menschen hier een rol zouden spelen, hebben verlaten, en rang~ ·
· schikken deze verschijnselen onder de z.g. animistische of medianieke .
in engeren zin. Men bedoelt hiermede verschijnselen, die buiten de
, erkende natuurkundige en mechanische ervaring liggen, en ondersteld
worden, bedongen te zijn door een bijzondere ,,kracht°' zetelende in,
j uitgaande van het ,,medium". ·
Over deze ,,medianieke" verschijnselen wordt op zeer tegenstrij­
dige wijze geoordeeld. In het kamp der spiritisten houdt men zich,
j alsof deze feiten honderden malen en op volstrekt bevredigende ` '
l wijze vastgesteld zijn geworden op even positieve en ontwijfelbare Q
j wijze als maar ooit eenig feit door wetenschappelijke onderzoekers
j is vastgesteld geworden of kan worden. Dit is onjuist. W .
l Bij diegenen, die er niet aan gelooven, bestaat daarentegen de l"
overtuiging, dat alle verschijnselen bij elkaar genomen zich nooit
l verheffen boven het niveau van kinderachtige bedriegerijen, waar _`
jl alleen onnoozelen of menschen, die beslist bedrogen willen worden,
V _ door gefopt kunnen worden. Ook dit is onjuist. W
ä Medio tutissime ibis! Laat ons trachten een gulden middenweg
te bewandelen. Daarbij wil ik allereerst enkele woorden wijden aan c
het vermeende vermogen van mediums om, al of niet op afstand,
voorwerpen te doen bewegen zonder mechanische overbrenging van
de aangrijpende kracht. Deze verschijnselen noemt men tegenwoor~
dig: telekinetische. Een voorbeeld ervan, wel bij name aan een ieder
l bekend, is het beruchte zich met vier pooten tegelijk van den grond =
· verheffen van een tafel. l
i Begint men met aan te nemen, dat dit volstrekt onmogelijk is, dan
maakt men zich de zaak wel gemakkelijk, maar handelt toch niet ge~ "
heel billijk jegens wie eerlijk verzekert - dit onmogelijke gezien te A
. _ hebben. En dat zijn er zeer velen. Wat niet wegneemt, dat het ge-
ziene vrucht van zinsbegoocheling of van bedrog kan zijn. Want
_ vast staat boven allen twijfel, dat er onder de ,,mediums" allerhanden gg?
potsenmakers en bewuste bedriegers rondloopen, en dat zelfs de be~ ·‘
roemdste onder hen de soms bedenkelijk sterke neiging vertoonen, ·
zich bij de verschijnselen ,,met de handen te helpen" 1) en van tijd tot J
. tijd in flagrant delict van knoeien betrapt zijn geworden. Houdt men W
j zich nu aan den goeden stelregel: wie eens bedriegt, bedriegt altijd, o A
* dan is de zaak uit. Anderen hebben zich echter hierdoor niet terug P
I) Soms ook met de voeten ..