HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

13
j schend materialisme bevangen, door vrees voor de openbare meening
` gemuilkorfd. En op zijn allerminst wordt hem voor de voeten ge~
worpen, dat hij spreekt en schrijft over wat hij niet voldoende be~
`E studeerd heeft, niet kent, noch verstaan kan, en worden hem hoonend
j de namen van ZöLLNER, CROOKES, LOMBROSO, RICHET voorge~
, , zongen, als die van geleerden, meer dan hij beroemd, minder dan hij I
i eenzijdig, met geest meer dan de zijne open voor de wonderen der
~ waarheid ..... l
j Ik vlei mij niet te zullen kunnen ontkomen aan het alternatief van
1 onvermijdelijke gevolgen, van het mij hier gestoken hebben in vragen
. zoo netelig en tot zoovele positieve en negatieve vervoering leidend,
' als het bovenzinnelijk bedrijf.
E Toch wil ik, vooraf, den velen of weinigen, zoowel vóór~ als
tegenstanders, die mij zullen lezen, het volgende zeggen: waar ik
over schrijf, hier, zijn dingen, die ik ken, voor zoover een uitvoerige I
j studie van gedrukte geschriften iemand het recht geeft, van kennis
te spreken. Ook heb ik vele z.g. mystieke praktijken jarenlang vol~
, strekt onbevangen aanschouwd en met groote belangstelling gevolgd.
· lIijn spiritualistische overtuiging kan een ieder bekend zijn, en heb
jr ik, waar het te pas kwam, ook heel duidelijk uitgesproken en neer~
· geschreven l). Dit alles om mij al van te voren te weren tegen het
i gewone dooddoenersargument der mirakelgeloovigen, dat ,,oHïcieel~
l wetenschappe1ijke°' menschen altijd maar fnuikend over het occulte
l spreken, zonder er iets van te weten, en dus eigenlijk tot oordeelen
onbevoegd zijn. Daarnaast wil ik echter ook, terloops ·~ sapienti·
I sat! ~ nog even opmerken, dat er een groot onderscheid bestaat
{ tusschen een wijsgeerig spiritualisme en een onbenullig spokengeloof,
j al erkent zoowel de echte spiritist als de verstokte vrijdenker mis~ ­
§ schien het recht dit te meenen, niet. Omdat iemand wat men ,,bewust~
zijn", ,,ziel", ,,geest" pleegt te noemen, niet als onafscheidbaar aan
J de materie gebonden opvat, behoeft hij nog niet grif aan te nemen,
~ dat een beetje oefening van het zesde zintuig hem in staat zal stellen
met zijn epiphysis cerebri in de zieke lever van zijn buurman te blik~
E ken of dat de geest van BEETHOVEN bereid is, met de poot van een j
?/ dansende tafel, een Xd@ symphonie voor hem te schrijven ..... 1
l` Est modus in rebus!
, In samenvatting: wat hier volgt, mag, naar des schrijvers meening, ij
1 aanspraak er op maken, met evenveel objectiviteit ontvangen te l
V worden, als het geschreven is. `
1) Men vgl. bijv. G. VAN RIINBERK, Over het begrip leven. Haarlem. Erven BOHN, j
1909 en 2de uitgave 1913. i
1 =i< Ik ik E
ï_ · _ jj