HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

e 12 M
‘ den onder het minder welluidend pseudoniem van ,,Papus" bekenden 1
dr. med. G. ENCALISSE, voorzitter van twee groote genootschappen
ter beoefening van ,,occulte" wetenschappen. Deze heeft in een
boekje samengevat, een aan de ,,Ecole des sciences hermétiques"
te Parijs, door hem in 1910 gehouden leergang over astrologie I). ~
Hij besluit dit geestige geschrift met de volgende opmerkingen: _
,,Men ziet heden ten dage astrologen die verzekeren, dat zij de ware g
i wetenschap, juiste voorspellingen te doen, bezitten. Hun trots laait .
` uit al hun geschriften en zij geven zich de airs van hoogepriesters vol j
j minachting voor de overige onwetende menschenkinderen. Totdat ·~ I
krak! daar plotseling een vreeselijke overstrooming plaats vindt, die _
I geen enkel der moderne ,,augures" voorzien had. Daar gaat een "
j koning dood: LEOPOLD of EDUARD VII, en geen enkel der snoe~ X
vende profeten had dit vóór dien datum voorzien! ·- Nauwelijks I
j echter is zoo iets gebeurd, of men werpt zich op de horoscopen: en
{ men vindt dat de sterfdag van den vorst wel degelijk er in te lezen
was, en slechts op dien datum had kunnen plaats vinden. I
Maar .... dat vindt men dan achteraf: ..... en het was van te A
voren, dat men het had moeten ontdekken l" ,
ja ·­ niet ieder is het gegeven de omstandigheden zóó te dwingen, 4;,.
dat zijn voorspellingen zich bewaarheiden! Zelfs van de sterren geldt: ,
I astra inclinant - non necessitant: de sterren drijven - zij dwingen
het lot niet! l
,. · [
OVER EENIGE MEDIANIEKE VERSCHHNSELEN:
DE NTELEKINESIENH. {
~ Zich in het openbaar uitspreken over een onderwerp als ,,spiri~
tisme", is een gevaarlijke onderneming voor iemand, die een oüicieele {
I positie in de wetenschap inneemt. Laat hij zich een woord ontvallen,
dat op een dergelijk betwist wondergebied, als van toestemming of
zelfs maar van twijfel kan klinken, dus sympathie kan schijnen met
I leerstellingen, door de wetenschap gewraakt, dan loopt hij gevaar, i
hoe weinig hij daar op gesteld zij, om tot het einde zijner dagen -·
et usque! ·­~ door het geheele bent der wonderdoeners opgehemeld I?
te worden als een broeder in het vijandelijk kamp der universiteits~ «­
menschen. Zijn vakgenooten zien hem er echter scheef op aan, en i
gaan welwillend aan zijn geestvermogens twijfelen. _
Blijkt daarentegen zijn eindoordeel ongunstig voor de occulte I
j hypothese, dan verguist hem het koor der geestenzieners als stomp~
I zinnig, zonder intuïtie, door vivisectie verdierlijkt, door het heer~ ` .
UPAPUS, Premiers éléments d'astrosophie, Paris, Publication de l'ec0le herméti­
que 1910, , I