HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

e . I. .­­«~--~-«=·.« x»»·~ »·‘·v» ·. ·> -‘· ’‘‘`‘ -. `/ t? ` z
il
ä
ä - .
N
. 11
Het antwoord op de vraag: ,,is iemand, die in astrologie belang-
j stelt, gek?" kan dus, zooals eigenlijk nooit eenig antwoord, in alle
, opzichten afdoende zijn. Wel opgevat kan_ zelfs uit sterrewichelarij
veel moois gehaald worden. De menschelijke geest is de koning
' Midas der fabel: wat hij aanraakt .... daar vindt hij goud.
` >1=
; =1= vs
U Tegen astrologie en astrologie-beoefening, door verstandige men-
schen, kan dus geen bezwaar bestaan. jammerlijk echter is het zich
j verbreiden in breeden, en dus onbevoegden kring ervan. Want al
· . moge een geleerde of wijsgeer er bijv. psychologisch belangrijke
i dingen uithalen ·-­ de tijd en de moeite die leeken er aan geven, is
l verknoeid en verloren. Hoe veel misverstand, wanbegrip, onkunde,
‘ _ onbenulligheid herbergen alle lagen onzer maatschappij ! Hoeveel
` geestelijke opklaring moet daar nog geschieden! Welk hopeloos
_ tekort aan elementaire natuurwetenschappelijke kennis bestaat er
.’ zelfs bij zoovele academisch-gevormden .... Hoeveel nut en genot l
zouden die allen zich kunnen schenken, door te trachten zich bijv.
_ wat kennis van natuur- en scheikunde bij te brengen .... , En in
plaats daarvan werpt een elite van onwetenden zich op zaken, wier
l eigenlijke essence -­ margaritas ante porcos ­­ ver boven hun benul
g · gaat, terwijl de looze schil, waaraan zij zich te goed doen, hun slechts
_ geestelijke indigesties bezorgen kan I)!
. _ Tot besluit wil ik hier nog de woorden aanhalen van een schrijver,
f wien zeker geen materialistisch onverstand kan toegeschreven worden : .
" I) Hoe zeer dat, wat ik, uit eerbied voor het woord, nauwelijks geloof aan sterre- ‘
wichelarij durf noemen, zich ook onder de kleine luyden moet uitgebreid hebben,
V blijkt uit de wijze, waarop het door de dagbladenreclame wordt uitgebuit. Dezer dagen
stonden bijv. in de N. R. C. niet minder dan twee lappen van advertenties van mensch-
lievende astrologen. ,,Uw lot staat in de sterren beschreven", verzekert prof. POSTEL".
,,Zijn jongste ontdekking over de trillingen, die op de 7 organen der hersenen inwer-
ken, hebben de astrologische wereld in rep en roer gebracht". Voor 25 cts. aan post-
zegels zendt hij u uit Londen een gratis lezing (in de sterren nl. !). Een ander belooft
ook ,,kostelooze" lezing van het karakter: ,,Prof. CLAY BQRTON VANCE, de beroemde j
. beoefenaar der duistere (l) wetenschappen te Parijs, biedt kosteloos raad aan omtrent j
‘ uwe zaken, veranderingen, beroep, vrienden, vijanden of wat men dient te doen om
tot succes te geraken". Ook deze kostelooze lezing kost 25 cts. in postzegels. En om
de onnoozelen, die zich tot hem wenden, ab initio een stempel van geestelijke minder-
waardigheid op het gelaat te drukken, laathij, in eigen handschrift, hen het vol-
‘gende ,,versje" afschrijven: ’ *
,,LIw macht is wonderlijk, zeggen de menschen
· Toon mij uw voorspellingskracht, f
En zegt mij wat mij in de toekomst wacht". ,
Menschen, die zich er toe verlagen een dergelijk berijmd verzoekschrift-paskwil l
I over te schrijven, moeten toch wel alle verstandelijke schaamte verloren hebben. A
ll
.!r______/V _