HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

_ own. I I L I ,.m..._ .L..T,««««,I~·«.. v»»( ·« ..·. I (_ ’cï£ï·" ‘‘‘‘ i
7
( wetenschappelijk spiritisme, verschillende theosophiën, wat al niet
ontluiken en tieren welig.
Ook de sterrewichelarij, mirabile dictu, herleeft! En zoo kunnen ­
wij er in Nederland thans prat op gaan, dat wij, behalve wat ver~
taalde, niet minder dan twee stel oorspronkelijke werken over astro-
. logie bezitten, die verkocht en gelezen, ja bestudeerd worden! Het j
_ I zijn allereerst de reeks ,,Cosmologie" van A. E. THIERENS 1) omvat~ ’
_ tende drie Hinke deelen: I. Elementen der praktische astrologie (1911); `W
II. De astrologie als levensleer (1913); III. Wetenschappelijke opstel~
len (1913). Voorts: ,,Astrologie, haar techniek en ethiek" (1914) door l
iemand, die zich verschuilt achter de symbolen: C. AQ. LIBRA 2).
Bovendien blijkt te bestaan een astrologisch tijdschrift: ,,Urania”3)
_ en een: ,,Ned. Genootschap v. astronomie en mod. astrologie", ge~
· vestigd te Amsterdam, Amsteldijk 76. Dit laatste is, als ik mij niet
vergis, de zetel van een loge van die branche der theosophische
vereeniging, die ANNIE BESANT als hoofd erkent. Trouwens in beide
genoemde werken is de geest van die vereeniging duidelijk te proe-
0 ven. Eindelijk vernemen wij nog 4), dat er hier te lande cursus~groepen
voor het bestudeeren der sterrewichelarij bestaan! 5).
wg, Waren alle deze reeds niet redenen te over, om er eens de aan~ j
dacht op te vestigen, een zinnetje uit het boek van, mag ik zeggen,
. _ den heer C. AQ. LIBRA (erg melodisch klinkt het niet) maakt het mij tot
een plicht. Men oordeele: ,,Van onberekenbaar veel nut kan astro-
' ' logie zijn in combinatie met de medische wetenschap. De artsen, die
‘ in deze richting astrologie gebruiken bij het vaststellen eener juiste
diagnose, en verder voor het toedienen van medicamenten, voor het
doen van operaties, enz., enz. op astrologisch geschikte tijdstippen,
weten dit bij ervaring. Het aantal medici, dat astrologie beoefent, is ‘
‘ in de Vereenigde Staten reeds zeer groot en neemt snel toe".
Salve, arts~sterrewichelaar! Uit Amersfoort komt het heil voor
_ den medischen stand: combinatie met astrologie is onze eenige red­
( 1) Uitgegeven te ’s­Gravenhagc door de N. V. Electrische Drukkerij Luctor et
Emergo.
. { 2) Uitgegeven te Amersfoort door P. DZ. VEEN 191*1. Prijs geb. f 3.50.
0 3) Opgericht 1907.
4) THIERENS, Astrologie, Voorwoord. Q
5) Het verschijnsel van de wederopleving der astrologie is niet tot ons vaderland '
beperkt. ,,En ces dernieres années il s'est creé en France un mouvement d`etudes astro· j E
logiques des plus importants", schrijft in 1910 PAPUS in zijn straks nader aan te
voeren ,,Premiers elements d'astrosophie, (Paris, Publication de l'ecole hermetique). En ‘g
wat Engeland betreft, vinden wij achter de astrologie van C. AQ. LIBRA van een enkelen
schrijver: ALAN LEO, aangekondigd niet minder dan zeven lijvige deelen, die voor den Il
spotprijs van zeven gulden en tien centen het stuk te verkrijgen zijn; voorts veertien j
brochures en een maandschrift. Voor Duitschland ontbreken mij gegevens. V ’
Jr
-- Y ...r.;..w.,..` A Y ,_ V