HomeHedendaags mirakelgeloofPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 70.64 MB

6
F dat deze blindelings een doodloopend pad volgt. Vooral de genees~ ,
kunde moet het ontgelden. Omdat de mensch een ziel heeft, die als
studieobject een voorname plaats inneemt in alle spiritualistische
sekten, meenen de aanhangers van deze, dat zij nu ons lichaam ook
M tevens maar mede onder hun voogdij moeten stellen, en dat ont~
· trekken aan de wetenschappelijke studie en aan de artselijke zorg. .
Het bedrijf der zevenduizend, die het zgn. artsenmonopolie willen _ '
afschaffen, wortelt voor een deel onbetwist in spiritualistischen bodem: _
bij den één in verheven en te eerbiedigen, zij het ook zich onjuist
uitende godsdienstige overtuigingen; bij den ander in dom~star won~
ii dergeloof zonder eigen studie of eigen ervaring.
Hier ligt een gevaar. De groote menigte is heden even dom en
ichtgeloovig als voor één of tien eeuwen. En zoo zien wij allerlei
vreemde uitbotsels van den spiritualistischen stam welig tieren, en 4 ·
als goede loten van den heiligen boom, aandachtig vereerd worden.
Dat komt der beschaving niet ten goede, en voor zoover het op
lichamelijke zaken betrekking heeft, brengt het vaak onherstelbare
schade.
Aan de andere zijde moet echter erkend worden, zoowel dat der~
_ gelijke uitbotsels toch hun oorsprong hebben in een te eerbiedigen MBA
en niet weg te praten, zij het ook op averrechtsche wijze tot uiting
komende neiging naar vergeestelijking, als ook, dat de meeste men- . I
schen van wetenschap noch van den grondslag noch van de toepas~
g ’ singen der mystieke en spiritualistische leeren, ook maar het flauwste "
I besef hebben. · ·
{ Ik zal nu pogen, in een reeks van opstellen, eenige der heden~
l daagsche uitwassen van het spiritualisme zoo objectief mogelijk te
,_ j` bespreken.
I STERREWICHELARII. .
Wij leven tegenwoordig in een raren tijd. Praktijken, waar scherp~ _
zinnige menschen al in de middeleeuwen den neus voor ophaalden, E
bloeien thans welig te midden van de vliegmachines en Marconi~ A g
, toestellen. Neem eens . . . de astrologie. Grooten geesten hebben er
I in alle tijden vast aan geloofd, verzekert men. Nog grootere hebben
haar even vast als onzin bestempeld. In de XlXd¢ eeuw is de roem
er van getaand, scheen het alsof het geslacht der volbloed astrologen,
uitgezonderd misschien hier of daar een enkele eenzame liefhebber
, van horoscooptrekking, geheel zou uitsterven. Maar zie, daar komt
tegen het begin der nieuwe eeuw een vloedgolf van mystieke neigin~
I gen over de beschaafde wereld opzetten. Telepathie, teleplasie,