HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 9

JPEG (Deze pagina), 835.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

rn Y,. 1- ....11..., .,.. ,,...,.,...._,.......,.,.. nr,. .,,;;.4;
I 7
QV te leenen aan uitingen in de pers, en omdat de Admiraal MAC
‘ Lnon, door zich te wenden tot de dagbladpers voor zijne be-
schouwingen en voorstellen, zich van openbare gedachtenwisse-
ling niet af keerig heeft betoond.
ë Op het boven met een enkel woord aangestipte ontbreken
l van eenig stelsel voor den aanbouw der vloot dient allereerst
f eenigszins nader te worden ingegaan.
T Gedurende een tien- a twaalftal jaren, strekkende tot on-
geveer 1888, kon er geacht worden voor de sterkte der vloot
een soort van programma te bestaan. Lang voor laatstgenoemd
jaar waren voltooid en in gebruik, voor binnenlandsche defensie
j van het rijk in Europa: 4 ramschepen, 13 monitors (later 12,
de verongelukte ,,Adder" werd niet vervangen), 30 kanonneer-
booten, benevens een langzaam aangroeiende torpedovloot. Ge-
durende verscheidene jaren werden niet onbelangrijke sommen
besteed aan de verwapening van al dit materieel. Voor diensten
_ buiten de vaderlandsche kust, dus ook in de Oost-Indische be-
zittingen, had men de twee ramtorenschepen, steeds in Indie,
f en kwamen successievelijk de zes fregatten, type ,,Atjeh", ge-
% reed; ondertusschen werden de drie houten stoomschepen 1° kl.
,,Leeuwarden", ,,Zilveren Kruis" en ,,Van Galen", en het stoom-
l schip 2** kl. ,,MarniX" gaandeweg opgebruikt, en werd een viertal
kleinere stoomschepen onderhouden, waarmede de West­Indische
Q stations bezet werden en ook visscherijpolitie werd uitgeoefend.
Zooals bekend, zoude oorspronkelijk het aantal der ,,Atjeh’s"
j tot zeven worden opgevoerd; werkelijk heeft er een zevende
‘ schip op stapel gestaan, maar dit werd door brand vernield.
De voorstellen, door de Ministers GEERLING, Gnnrokn en Tnoivrr
, achtereenvolgens gedaan, tot aanbouw van een groot schip,
Y; waren, wegens het staken van den bouw van het verbrande
j schip, eenigszins te beschouwen als deze leemte aan te vullen,
F en dus in het bestaande stelsel te passen. Wel verschilden
deze ontwerpen aanmerkelijk van het type ,,Atjeh"; maar de
geringe strijdwaarde van dit type was dan ook, na de verschij-
. ning op het wereldtooneel van den eersten snellen pantserdek­
[ _ kruiser, omstreeks 1883, maar alte duidelijk aan het licht getreden.
ï Ook in de. jaren 1888-’92 was van eene aanmerkelijke
l