HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 8

JPEG (Deze pagina), 829.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

1 6 I
. lr
punt van overleg tusschen Regeering en Volksvertegenwoordi
ging uitgemaakt; de aanbouw van nieuw materieel, voorzoover
die tot stand kwam of aangevangen werd, geeft geen voldoenden '
maatstaf voor hetgeen verder ten deze door de Regeering wordt
gewenscht; het ontwerp van eene organisatie der zeemacht is,
volgens door den Minister afgelegde verklaringen, bij de Re- l
` geering in bewerking, maar kon daarom ook nog niet openbaar T
t gemaakt worden. L
Twee zaken moeten hierbij nog worden aangestipt, waar-
lï door te meer belangstelling moet worden gewekt in de eerlang
te verwachten voorstellen en de daarop te vallen beslissing; en
wel ten eerste, de drang, om bij de organisatie der zeemacht
de verhouding te herzien tusschen de Departementen van Ko- T
T lonien en van Marine ten aanzien der zeemacht in de Oost­In­
dische bezittingen; terwijl wij, ten tweede, zouden willennoemen
het feit, dat van zoo gezaghebbende hand als die van den
gepensionneerden Vice­Admiraal MAC Leon, een programma van
' aanbouw voor de geheele vloot werd in het licht gegeven, _
j waardoor de lezer zich, zonder al te groote inspanning, een
beeld kan vormen van hetgeen die vloot, door middel van eene Y
5 bepaalde geldelijke opoffering, mettertijd zoude kunnen worden. ä
Het zoude, o. i., daarom niet te verwonderen zijn, wanneer
I de vele en belangrijke vraagstukken, die ten aanzien van de
zeemacht eerlang in de Vertegenwoordiging aan de orde moeten
, komen, reeds nu het onderwerp van eene breede gedachten-
wisseling in de vakbladen en in de dagbladpers hadden uitge-
V maakt. Aan ,,Anhaltspunkte", waaraan het debat vast te knoopen, j
l ontbreekt het niet, dank zij zoowel de toezeggingen van den ‘
Minister, als de details, waarin het programma van Admiraal
MAC Lnon werd uitgewerkt; ook de beperktheid van den tijd,
anders slechts enkele maanden, tusschen de openbaarmaking gj
der begrooting en hare bespreking in de openbare vergadering l
l der Tweede Kamer, kan nu niet als reden tot onthouding van
discussie gelden. ,
Hoe dit zij, schrijver dezer regelen heeft de behoefte gevoeld,
eenige opmerkingen over dit onderwerp openbaar te maken; te .
minder schroomt hij dit te doen, omdat de tegenwoordige Mi­ (
nister van Marine reeds rneerrnalen toonde, een welwillend oor