HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 7

JPEG (Deze pagina), 720.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

. I. '
Wie gelooft, dat Nederland eene zeemacht behoeft, niet
alleen zoo sterk als met de draagkracht der natie vereenigbaar
is, maar ook zoo doelmatig mogelijk ingericht, kan niet anders
dan met gespannen belangstelling uitzien naar de voorstellen,
die vanwege de Regeering zullen worden ingediend bij de Be-
grooting van Marine voor het jaar 1897. Immers, niettegen-
staande met de reconstructie van het materieel reeds jaren ge-
leden werd aangevangen, heerschte er bij de laatste debatten
over de Marine in beide takken der Volksvertegenwoordiging, ,
einde ’95 en begin ’96, groote eenstemmigheid omtrent het
onvoldoende van den toestand, tot dusver met die reconstructie
verkregen; en, terwijl reeds, te beginnen met 1893, ongeveer
drie-en­een-half millioen gulden per jaar tot aanbouw van nieuw
materieel werd besteed, heeft, niet alleen, de Minister van Marine
gemeend te moeten verklaren, dat met een dergelijk bedrag in
de eerstkomende jaren niet kan worden volstaan, ~ maar vond
ook deze verklaring weinig tegenspraak, ja zelfs, werden den
Minister verwijten niet bespaard over het feit, dat hij niet reeds i
tot het aanvragen van hoogere bedragen was overgegaan.
; Er is dus alle kans, dat het, in de laatste jaren, met kracht
ontwaakt besef bij natie en Vertegenwoordiging, van de behoefte
aan eene voldoende weêrkracht ter zee, zal leiden tot het nemen
van maatregelen en het berusten in opofferingen, omvangrijker,
dan zulks in tal van jaren het geval is geweest.
Doch dit is niet de eenige reden, waarom de zaken der
zeemacht op het oogenblik kunnen worden beschouwd, een
hoogst belangrijk punt te hebben bereikt. Het stelsel, waar-
naar de reconstructie der vloot moet worden voortgezet, is niet
` alleen nog niet vastgesteld, maar heeft nog nauwelijks een