HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 42

JPEG (Deze pagina), 760.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

40
aantal, en op de keuze van het type der schepen, uitsluitend voor
de eigenlijke defensie bestemd. i
Aan het slot van deze beschouwingen weerstaan wij de
verzoeking niet, om den aanbouw van groote schepen voor alge- j
meeneu dienst, van een dertig a twintig jaren geleden in het
geheugen te roepen, ter vergelijking met de denkbeelden, daar-
omtrent nedergelegd in de voornemens der tegenwoordige
Regeering. r
Zien wij in de eerste plaats, welke charters van oorlogs-
schepen bij de andere mogendheden ongeveer de tijdgenooten
waren van ons ramtorenschip ,,Prins Hendrik der Nederlanden",
_, te water gelaten bij Gebr. Lamp in 1866.
Bij de Engelsche marine waren de pantserschepen, te be-
ginnen met de ,,Warrior" van het jaar 1860, tot de ,,Sultan" &,_
i en ,,Hercules" van 1868, om en bij de 9000 ton, terwijl drie _
j daarvan tot ruim over de 10.000 ton gingen. Dit maakt dus ii
j een groot verschil met de 3375 ton van 'onze ,,Hendrik"; - ‘ {
{J hierbij dient echter opgemerkt, dat de, vooral voor een schip ”
if met eene enkele schroef, bijzonder lange typen ,,Warrior" en
,,Northumberland" bij de Engelsche marine zelve spoedig niet
. meer in de gunst waren, en men, enkele jaren na ’66, in Enge-
j' land pantserschepen 1° kl. van slechts 6010 ton ging bouwen
j (,,Audacious"); maar vooral dient men te bedenken, dat de ‘
i ,,Hendrik" het zwaarste geschut voerde, dat in die dagen ergens
i te water werd gebezigd; en dat de ,,Hendrik" een van de aller- p
J eerste schepen was met draaiende torens, welke gunstige ge- *
, schut­opstelling‘het schip eene veel hoogere strijdwaarde ver- I
ä leende, dan men het volgens het gering aantal stukken geschut ·
zoude toekennen. ’
Omtrent de bij de Fransche vloot van dien tijd voorko- =,
mende houten gepantserde liniesohepen en fregatten ontbreken
1 ons de gegevens, maar het is niet waarschijnlijk, dat hunne
i pantsering en hun geschut zwaarder waren dan die van de
jj 3 ,,Prins I-Iendrik". Bij de Duitschers zouden in ’67 de ,,Kron-
ii prinz" en ,,Friedrich Karl", van ongeveer 6000 ton, te water
° loopen, en eerst in ’68 verscheen daar de ,,Konig Wilhelm" van
Q over de 9000 ton; ook deze schepen waren in pantsering en i
é u · ‘ c <s
1 X