HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 41

JPEG (Deze pagina), 835.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

39
2700 ton is, dus 1200 ton of bijna een derde kleiner dan die
van het Nederlandsche schip.
Wel is de verhouding van lengte tot breedte bij deze schepen
, ruim 8, terwijl die bij de ,,Holland" slechts ruim 6 bedraagt;
de ,,Suma" zal dus bij bewogen zee eenigszins minder vast lig~
gen dan de ,,Holland", en ook niet in zulk een kleinen cirkel
manoeuvreeren als dit schip; maar voor een schip van toch.
die nog altijd 2700 ton is de beweging der zee in de voor onze
schepen belangrijke wateren doorgaans niet aanzienlijk te noe-
I men; en de omstandigheden van het gevecht tusschen snelle
kruisers zijn niet van dien aard, dat het verschil in draaicirkel-
` middellijn daarin veel invloed kan uitoefenen.
- · En nu bedenke men, dat men bijna veertien ,,Suma’s" kan
. j hebben tegen tien ,,Holland’s"; of, tien ,,Suma’s" aanschaffende
- in plaats van tien ,,Holland’s", er twee schepen, van bijna vier
millioen waarde elk, bij kan hebben.
i Wij zullen dezen zijweg niet verder bewandelen; want het
` doel van dit betoog is niet, de aanschaffing van ,,Suma’s" aan te
bevelen, maar aan te toonen, hoe voorzichtig men moet zijn in
het copieeren van voorbeelden uit den vreemde.
Liever vragen wij des lezers aandacht nog voor de betee~
kenis, die de schepen voor algemeenen dienst, mits krachtige
oorlogsschepen zijnde, bovendien voor de eigenlijke landsdefensie
kunnen hebben; eene beteekenis, waarmede men in de laatste
_ jaren geene rekening heeft kunnen houden, aangezien de schepen,
* type ,,Atjeh", voor eenige taak bij de landsverdediging nagenoeg
geheel ongeschikt waren.
Het is echter duidelijk, dat deze verdediging ten zeerste ·
X gebaat wordt, wanneer een of meer krachtige oorlogsschepen,
hoewel voor algemeenen dienst bestemd, door hunne aanwezig-
heid tijdens het ontstaan van een oorlogstoestand, voor de de-
fensie beschikbaar komen; bestaat er zekerheid of groote waar-
schijnlijkheid voor dit beschikbaar komen, tengevolge der bere- j.
kening van het aantal der schepen voor algemeenen dienst, in
verband met de mogelijkheid, om groote herstellingen zooveel
. mogelijk in de wintermaanden te doen plaats hebben, dan moet
é de overweging hiervan van invloed zijn op de bepaling van het