HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 40

JPEG (Deze pagina), 846.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

38
andere staten neerlegt bij het denkbeeld, in oorlogstijd de koop-
vaardijvloot in de havens te houden, stelt Engeland zich als
eisch, dat de oceaan­vaart, althans grootendeels, uitgeoefend
blijve, waaruit volgt, dat zij beschermd dient te worden. Men ,
stelt zich daarom voor, kruisers in zee te stationneeren, zooveel .
mogelijk op de groote vaarwegen der handelsvloot, met het
doel, vijandelijke kruisers van die vaarwegen te weren. Het is
duidelijk, dat voor het langdurig verblijf in volle zee, met het is
vervullen van deze taak gemoeid, de eischen van zeewaardig­
heid en voorradenberging zeer hoog moeten worden gesteld. I
Blijkbaar is de bestemming van onze schepen voor alge-
l meenen dienst eene geheel andere. Er mogen reizen te doen
lx vallen naar overzeesche gewesten op alle punten van den aard- . .
bol, maar het terrein waar deze schepen zullen hebben te ageeren, g
of langdurig te vertoeven, te kruisen, zal zich beperken tot de ·"L .
Noordzee, de vaarwaters van en nabij onze Oost- en West­Indi-
sche bezittingen, en in enkele gevallen, de omgeving van buiten-
E landsche havens, waar eventueel Nederlandsche belangen kracht- f
gj dadige bescherming mochten behoeven. Langdurig verblijf in
E volle zee is in al deze gevallen vrij wel uitgesloten. Zeker mag
dit er niet toe leiden, de veiligheid in volle zee uit het oog te
verliezen: maar wel, om aan den eisch van, laat ons zeggen,
aangename bewoonbaarlieid, niet al te veel van de offensieve
en defensieve eigenschappen op te offeren.
E Ditzelfde geldt grootendeels ook voor de berging van brand-
stof, munitie en victualie. Van al deze behoeften kunnen g
reserve-voorraden worden opgelegd, niet alleen te Soerabaja,
maar ook nabij de haven van Tandjong­Priok, te Atjeh en op-
l Curacao.
ï Ten einde de winst aan waterverplaatsing, en dus ook, X
voor ruwe berekening, aan kosten, te doen zien, die te behalen
is, door de eischen van zeewaardigheid, in den zin als boven-
bedoeld, en voor berging van voorraden, lager te stellen, wijzen
wij op de voor Japan in aanbouw zijnde kruisers ,,Suma" en
I, ,,Arasaki", welker geprojecteerde snelheid, bewapening en be-
scherming, uitgezonderd eene geringere dikte van een gedeelte
Yvan het pantserdek, eene treffende overeenkomst vertoonen met .
J ons type ,,Holland", terwijl hunne waterverplaatsing slechts. LS
l
á
y`
lg .·