HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 38

JPEG (Deze pagina), 825.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

36 ï
te bouwen snelle schepen, alleen met middelbaar geschut be- .
wapend, alleen door een pantserdek beschermd, en waarvan nu ”
de hoofdbestemming zoude worden het bedreigen van des vijands j
handelsvloot, het beschermen van de eigene, en het verrichten J
van eclaireursdienst bij eskaders van slagschepen. Bij sommige 1
dezer schepen kwam men tot reusachtige afmetingen door te
streven naar een machinevermogen, dat in staat zoude stellen, i
ook de snelste mailstooiners te achterhalen, en naar eene ruimte f
voor kolenberging, waarmede de onafhankelijkheid van kolen- `
stations tot een maximum werd opgevoerd, en duidde deze
schepen aan door de namen van ,,commerce­destroyers" en j
,,croiseurs-corsaires"; o. i­. een bewijs, dat de benaming ,,kruiser" {
op zichzelve volstrekt niet de bedoeling uitdrukt, om het
hoofdobject in bedreiging van ’s vijands handelsvloot te zoeken. i
Het schijnt ons een betreurenswaardige samenloop van
i omstandigheden, dat tot aanbouw van een drietal snelle kruisers
[ voor de Nederlandsche zeemacht werd overgegaan, even vóórdat
l men zich, door het Oost-Aziatisch krijgsgerucht, genoopt zag, «
@ het bovenaangeduide scherpe onderscheid te maken tusschen
, kruisers voor verschillende doeleinden. Wij vertrouwen dat, op
g een later tijdstip dan medio 1894, toen het type ,,I-Iolland" werd
[ ontworpen, ernstig gestreefd zoude zijn naar een type, dat
meer tot de categorie der gepantserde kruisers naderde. In- .
tusschen wordt, in hetgeen de Minister van Marine omtrent
l zijne voornemens heeft medegedeeld, geene aanwijzing gevonden,
dat bij verderen aanbouw tot een ander type van schip zal
i worden overgegaan. Wel heeft de Minister ernstige overweging i
i toegezegd van het vraagstuk om meer bescherming te ver- ï
W leenen aan de bedieningsmanschappen van het geschut; maar E
, van zwaarder geschut, van eene zoo wenschelijke, zij het ook i,
, lichte, pantsering van het schip op de lastlijn en voor een ge- l
deelte daarboven, is niet gesproken. Trouwens, zoolang men
g zich voorstelt, den prijs per schip op gemiddeld f 2.825.000 te {
houden, kan van eenige toevoeging tot de offensieve en defen- l,
sieve eigenschappen, als hier bedoeld, geen sprake zijn.
j Doch ook voor hen, die met lichte kruisers, zonder pantse-
ring en zwaar geschut, voor de hier bedoelde diensten genoegen
nemen, kan de keuze van het type der Engelsche kruisers