HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 37

JPEG (Deze pagina), 854.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

35
moest daartoe de waterverplaatsing vergrooten. Het pantserdek,
in Vereeniging met uitgebreide onderverdeeling der ruimten
daarboven en daaronder door waterdichte schotten, als eenige
bescherming van het drijfvermogen van het schip, werd op
zeer verschillende scheepstypen toegepast; in de Nederlandsche
vloot op de ,,Sumatra" en ,,Koningin Wilhelmina".
Intusschen was reeds vóór den slag bij de Yalu­rivier eene
` E scheuring in de zusterschap, aan welker hoofd de ,,Esmeralda" '
`l had gestaan, merkbaar. De twee stukken zwaar geschut, die
op genoemd `stamschip voorkwamen, werden op verscheidene
later gebouwde snelle pantserdekkruisers achterwege gelaten,
en vervangen door geschut van middelbaar kaliber. Dit moest
aan de eigenschappen als zeeschip ten goede komen, maar ont-
nam het type de geschiktheid, om, bij gunstige gelegenheid,
tegen pantserschepen op te treden.
Het was onder deze omstandigheden, dat wij, zooals boven
gezegd, een schip als de Argentijnsche ,,25 de Mayo" voor onze
i vloot meenden te moeten aanbevelen; een schip, dat bij excep-
tioneele snelheid nog steeds die zware bewapening voerde, bij
j eene waterverplaatsing, kleiner dan die van onze pantserschepen
ii type ,,Kortenaer". De overwegingen, die ons daarbij leidden .
j ten aanzien der eigenschappen als zeeschip, zullen lager worden
l blootgelegd.
_ Zooals reeds werd opgemerkt, heeft de ondervinding, in
den Japansch­Ohineeschen oorlog ten aanzien der uitwerking
. van modern snelvuurgeschut opgedaan, de afscheiding tusschen
. verschillende typen, die nog algemeen met den naam van
‘ ,,kruiser" worden bestempeld, veel scherper dan vroeger doen ‘ i
i uitkomen. Er bleek toch, dat, wilde men het schip nog onder
gunstige omstandigheden ,,vechtschip" doen blijven, eene vrij
`M uitgestrekte bescherming door verticaal pantser noodzakelijk
was. Men ging dus, aan den eenen kant, het schip aanmer-
kelijk vergrooten, soms de snelheid eenigszins inkrimpen, en
kreeg wat men thans gewoonlijk de ,,gepantserde kruisers"
noemt, veiliger te omschrijven als: vechtschepen voor dienst
in overzeesche gewesten, zwaar gewapend, licht. gepantserd,
met groote snelheid, ruime berging van voorraden en goede
zeeeigenschappen; en aan den anderen kant ging men voort
‘ ·
I
l